Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Islam
Je bevind je in de categorie Islam. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Tijden waarop je mag eten en drinken
Je zonden ongedaan
Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)
De waarde van 1 dag vasten
Paradijspoort Ar-Raiyaan gaat alleen open voor degene die vast
Tijdens ramadan duivelen geketend
Een gemiste dag zonder reden is niet te compenseren
De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende
Het onderscheid tussen imaan en kufr
Bid alsof het je laatste gebed is
Een vastende voeden
Je vergissen en tijdens het vasten eten of drinken
Iemand die is gestorven terwijl hij/zij nog moet vasten
De zakaat van het lichaam is het vasten
De zuilen van Islam
De aandacht van de Islam voor de moskeeŽn
Het standpunt van de Islam over het vragen van aalmoezen
Meerdere wegen die tot het verrichten van het goede leiden
Tot de Islam behoort ook reinheid
Het geloof en oprechtheid
Degene die het gebed, "as-salaat", niet verricht is ongelovig
De Islam draagt op tot het ontwikkelen van kracht
De heerlijkheid van het geloof
Je voornemen om te vasten
De Islam verbiedt steekpenningen

1. De Islam verbiedt steekpenningen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vervloekte de steekpenninggever en -nemer'. [uiteindelijke overlevering door Ahmad]

De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, verteld hij dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Allah heeft verzocht Zijn genade te ontzeggen aan de steekpenninggever. Deze geeft geld aan een ander met een bijbedoeling, namelijk om een onrechtmatig doel te bereiken. Bovendien wordt hierdoor een derde partij onrecht aangedaan. De uitsluiting van Allah's genade geldt ook voor de steekpenningnemer omdat deze het geld op een oneerlijke wijze aanneemt en anderen onrecht doet door hun geld af te nemen. De moslim wordt opgedragen zulke verdachte situaties te vermijden zodat men niet de ontevredenheid en de straf van Allah oproept.


2. De zuilen van Islam
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'De Islam is gebaseerd op vijf zuilen: 1] Het verklaren dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, 2] het verrichten van gebed "as-salaat", 3] het geven aan de armen "az-zakaat", 4] op bedevaart gaan naar Mekka en 5] het vasten tijdens de maand Ramadan'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Islam is gebaseerd op vijf hoekstenen. Dat is de "shahada", d.w.z. het geloven in de boodschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het regelmatig verrichten van het gebed, "as-salaat", het geven aan de armen door een deel van het eigen geld te reserveren voor dit doel, "az-zakaat", opbedevaart naar Mekka gaan als men in staat is de kosten daarvoor op te brengen en de plechtigheden te verrichten en het vasten tijdens de maand Ramadan.


3. De aandacht van de Islam voor de moskeeŽn
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie zijn graf aanwijzen?". Hij kwam bij zijn of haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskee?n. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overledensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.


4. Het standpunt van de Islam over het vragen van aalmoezen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in overvloed de mensen vraagt, vraagt om vurige steenkool. Hij moet dan of afstand nemen of veel meer vragen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: Volgens Ibn Al'arabi betekent de uitspraak 'dan vraagt hij om vurige kolen', dat degene bestraft zal worden met het vuur. Daarnaast kan het ook een letterlijke betekenis hebben, namelijk; wat hij krijgt in vurige kolen zal hetzelfde zijn als waarmee hij verbrand zal worden, zoals het geval is bij wie de "az-zakaat" weigert te geven.

De uitspraak '? dan moet hij afstand nemen' en wat erop volgt is ironisch bedoeld. Het is tegelijkertijd ook een waarschuwing tegen 'doe maar wat jullie willen'; at houdt dus in dat het overvloedig vragen om aalmoezen ongeoorloofd is.


5. Tot de Islam behoort ook reinheid
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Mas'ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie ook maar een druppeltje arrogantie in zijn hart heeft treedt het paradijs niet binnen'."

Een man zei tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Een man draagt toch graag goede kleding en schoenen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar arrogantie leidt tot afwijzing van rechtvaardigheid en minachting voor mensen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: In deze hadith wordt men aangemoedigd mooi te zijn, verder wordt duidelijk gemaakt dat arrogantie ongeoorloofd gedrag is, wanneer men zich boven anderen verheven voelt en hen gaat minachten.

Ook wijst men de rechtvaardigheid af omdat men zichzelf beter acht dan anderen. Arrogantie kan innerlijk zijn en dan wordt het "kibr" genoemd, maar het kan uiterlijk zijn, dan handelt men ook naar de innerlijke verborgen eigenschap. Als dit in handelingen zichtbaar wordt spreekt men van "takabbor", anders van "kibr". Degene die beide eigenschappen bezit, is hevig gewaarschuwd.


6. Meerdere wegen die tot het verrichten van het goede leiden
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg; al deze daden zijn een aalmoes'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het geven van een aalmoes zich niet beperkt tot het vrijwillig afstaan van een deel van het eigen geld. De aalmoes is dus niet uitsluitend opgedragen aan rijke mensen want iedereen is in feite in staat het te verrichten, vaker en zonder moeite. Alles wat men dan aan goede daden verricht of uitspreekt, wordt als een aalmoes beschouwt.


7. Het geloof en oprechtheid
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Sufian Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn: zei hij tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Vertel mij iets over de Islam wat ik een ander niet zou vragen.' Hij zei: 'Zeg dat je in Allah, de Verhevene, gelooft en wees oprecht.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat het verplicht is Allah, de Verhevene, te gehoorzamen en oprecht te handelen. Dit is de basis van het geloof. Dit is een alomvattende uitspraak, waarin met weinig woorden veel wordt gezegd. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ziet af van overdrijvingen of allerlei fraaie woorden omdat hij van nature slechts in de waarheid en de zuiverheid is ge?nteresseerd. Dit blijkt uit het gemak in woordgebruik en uit het feit dat het ook tot iedereen is gericht, rekeninghoudend met de individuele situatie van degene die wordt toegesproken.


8. Degene die het gebed, "as-salaat", niet verricht is ongelovig
Naar inhoudsopgave

Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt. Er zijn talloze uitspraken van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam die het verrichten van het gebed in gezelschap en in moskee?n als een verplichting naar voren brengen.

Allah, de Verhevene, heeft namelijk toegestemd dat deze moskee?n werden opgericht en dat Zijn naam daar wordt genoemd. Het is de plicht van elke moslim hiervoor zorg te dragen en het initiatief daarvoor te nemen en dit over te dragen aan zijn kinderen, familie en broeders.


9. De Islam draagt op tot het ontwikkelen van kracht
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:'Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah, de Verhevene, dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn rechtschapen. Zorg voor wat je voordeel geeft, vraag om Allah's hulp en wees niet zwak. Als je iets aantreft zeg dan niet: als ik maar zus en zo had gedaan, maar zeg: Allah heeft voorbeschikt wat Hij wil. Anders geef je Satan de kans bezig te zijn'.[De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat een gelovige die krachtig is in zijn daden, die gericht zijn op het hiernamaals, beter is dan een zwakke gelovige.

Degene die morele kracht bezit, heeft meer moed bij het voeren van de Jihad, het afkeuren van ondeugdzaamheid en in het volharden tegen de overlast hiervan, Hij zal het langer volhouden op Allah's pad en verrichten van wat hem is opgedragen waaronder het gebed, het vasten enzovoorts.

Een zwakke gelovige daarentegen is hiertoe niet in staat maar dat betekent niet dat deze geen goede gelovige is, omdat deze immers ook gelovig is. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft ook opgedragen Allah te gehoorzamen, zijn barmhartigheid en hulp te vragen. Men heeft geen voordeel bij elke stap die men neemt, als men ook niet op Allah steunt.


10. De heerlijkheid van het geloof
Naar inhoudsopgave

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Met drie eigenschappen vindt men de heerlijkheid van het geloof; als men Allah en Zijn Gezant meer bemint dan alle anderen, als men een ander alleen bemint om Allah en wanneer men een afkeer heeft om ongelovig te worden, nadat Allah hem al heeft bevrijd, net als zijn afkeer om in het vuur gegooid te worden'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In de hadith wordt de wil van een gelovige om gelovig te zijn vergeleken met iets zoets en hoe dichter men bij het geloof komt hoe zoeter de smaak. Dit brengt ons bij het verhaal van de zieke en de gezonde. De zieke vindt de honing bitter smaken maar voor de gezonde smaakt het gewoonlijk zoet. Echter elke keer dat zijn gezondheid achteruit gaat, wordt ook zijn smaak minder.

Het geloof wordt vergeleken met iets zoets omdat Allah, de Verhevene, het geloof met een boom heeft vergeleken. Hij heeft gezegd:

Allah vergelijkt een goed woord met een goede boom (Surah 14 : Ayah 24)

Het woord is het woord van toewijding en de boom is de oorsprong van het geloof en haar takken zijn het opvolgen van de opdrachten en het nalaten van wat is afgeraden. De bladeren staan voor al het goede waarin de gelovige zich interesseert en de vruchten van de boom zijn het verrichten van deugdzame daden. De heerlijkheid van het geloof is namelijk het plukken van die vruchten. De volmaaktheid van het geloof wordt bereikt als de vruchten rijp zijn en dan is de heerlijkheid ook zichtbaar.


11. Je voornemen om te vasten
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen.' (Aboe Dawoed)

Hiermee wordt dus bedoeld dat voordat je begint met vasten je de intentie moet hebben om te vasten. Je moet dus voornemen om te gaan vasten. Dit kun je doen door te zeggen: "Allahouma nayitou sayyam"


12. De zakaat van het lichaam is het vasten
Naar inhoudsopgave

De Profeet Ah'med heeft gezegd: 'Ieder heeft een zakaat (te betalen), en de zakaat van het lichaam is het vasten.' (Ibn maadjah)


13. Iemand die is gestorven terwijl hij/zij nog moet vasten
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten.' (Boekhariee & Moesliem)


14. Je vergissen en tijdens het vasten eten of drinken
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken, Allah heeft hem gevoed.


15. Een vastende voeden
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast..." (Ahmed - Sahih)


16. Bid alsof het je laatste gebed is
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'wanneer je opstaat voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is.' (Sah'ih')


17. Het onderscheid tussen imaan en kufr
Naar inhoudsopgave

Jabir zei dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'het onderscheid tussen imaan en kufr is het (moedwillig) verlaten van het gebed.' (Moesliem, Sah'ih')


18. De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'De engelen vragen vergevenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken.' (Sah'ih')


19. Je zonden ongedaan
Naar inhoudsopgave
De vijf gebeden, de vrijdag tot de vrijdag, de maand Ramadan tot de nieuwe maand Ramadan, maken de zonde die je in de daartussen liggende periode pleegt ongedaan, mits er geen grote zonde is gepleegd. (Muslim)

20. Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)
Naar inhoudsopgave
De nacht van Laylatul Qadr is beter dan 1000 maanden. (Ahmad, Nisai)

21. De waarde van 1 dag vasten
Naar inhoudsopgave
Overgeleverd door Abu Sa'id welke de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoorde zeggen: 'Voorzeker een ieder die 1 dag vast voor Allah's welbehagen, Allah zal zijn gezicht van het hellevuur weghouden voor 70 lentes. (Buchari)

22. Paradijspoort Ar-Raiyaan gaat alleen open voor degene die vast
Naar inhoudsopgave
Overgeleverd door Sahl ibn Sa'd: De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' Het Paradijs heeft 8 poorten en 1 daarvan heet Ar-Raiyaan, waardoor niemand binnengaat, behalve degene die vast'.

23. Tijdens ramadan duivelen geketend
Naar inhoudsopgave
Wanneer Ramadan begint zijn de poorten van de Hemel geopend, de poorten van de Hel gesloten en de duivelen geketend. (Buchari, Muslim)

24. Een gemiste dag zonder reden is niet te compenseren
Naar inhoudsopgave
Abu Huraira heeft overgeleverd dat Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Degene die ook maar 1 dag van de Ramadan niet vast, zonder een geldig excuus of door ziekte, al zou diegene een volledig jaar vasten, zal het niet kunnen compenseren voor die dag'. (Buchari, ibn Masud)

25. Tijden waarop je mag eten en drinken
Naar inhoudsopgave
In de Koran (Surah 2 : Ayah 188) staat:

"... en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad".

Hierop vroeg Adi ibn Hatim : 'O boodschapper van Allah wat is de betekenis van de witte draad die zich onderscheid van de zwarte draad? Hij antwoordde:' Je bent niet intelligent als je kijkt naar twee draden. Nee, het is de duisternis van de nacht, en de witheid van de dag'. (Buchari)

naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004