Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Sadaqaat-Ul-Fitr

Sadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.

Sadaqat-ul-fitr is de gift die de gelovige schenkt aan de minder bedeelde om vergissingen tijdens de ramadan (vasten) begaan te vergoedelijken. De opbrengst hiervan komt ten behoeve van armen, waardoor zij in staat zijn op een behoorlijke manier deel te nemen aan de Ied-ul-fitr viering

De heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:
"De Sadaqat-ul-fitr is een verplichting die op iedere Moesliem rust"

In de regel is het de vader die deze verplichting namens zijn gezin voldoet, indien hij niet aanwezig is, treed de grootvader, respectievelijk de oudste zoon als vervanger op. Ook als de persoon niet gevast heeft tijdens de heilige maand Ramadan dient hij te voldoen aan de Sadaqat-ul-fitr. De Sadaqat-ul-fitr is verplicht indien men kan beschikken over enig bezit voor zonsopgang op de Ied-ul-fitr dag. Iedereen die in bezit is van minimaal 87,5 gram goud of 607 gram zilver of een tegenwaarde aan bezittingen wordt bezitter van een nisaab genoemd. Het is waadjib voor iedere moslim die bezitter is van nisaab om op of voor de ied-ul-fitr aan een behoeftige de sadaqat-ul-fitr af te staan, hetgeen v??r het ied-ul-fitr-gebed moet worden afgestaan. Minderjarigen, vrouwen en onder curatele gestelden, die bezitter zijn van een nisaab zijn ook verplicht om de sadaqat-ul-fitr te betalen, hun wettelijke vertegenwoordiger dient de sadaqat-ul-fitr namens hen te voldoen. De ontvanger van de aalmoes dient aan dezelfde eisen te voldoen als de zakaat (armenbelasting) gerechtigde. Er is een uitdrukkelijke verbod op het aannemen van sadaqat-ul-fitr gelden ten aanzien van de onderstaande persoon, personen of groeperingen ingesteld:

  • Personen en nazaten die behoren tot de familie van de profeetSallalahu 'alaihi wasalam dit vanwege de nobele afkomst.

  • Het hoofd van het gezin (vader) mag in geen geval zakaat schenkingen doen aan gezinsleden zoals: ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenote. Tegenover deze heeft hij normale verplichtingen, zorgtaken.

  • Het gewaad van een overledene (kaffan)
  • Het aflossen van enige schuld van een overledene

  • Welgestelde

  • Niet moslims
Het bedrag t.b.v. de sadaqat-ul-fitr per persoon wordt gemeten aan de geldende prijs in de omgeving van 2036 gram tarwebloem. In Nederland wordt gemakshalve een bedrag van 2,50 euro gehanteerd wat meer is dan de waarde van 2036 gram tarwebloem.

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.walidin.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004