Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Er is geen discriminatie in de Islam

Voorwaar broeders en zuster,

De fundamentele principes van de Islam behoort het geloof in de Eenheid van Allah (s.w.t.), Die de Schepper is van de hele mensheid, ongeacht hun nationale afkomst, hetzij oost of west, noord of zuid. De Heilige Qur'aan zegt:

"De mensheid was ??n gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, - uit afgunst jegens elkander. Dan heeft Allah door Zijn gebod de gelovigen geleid betreffende de waarheid, waarover zij het oneens waren; en Allah leidt naar het rechte pad, wie Hij wil." [Surah 2 : Ayah 213]

Dus de meningsverschillen, ontstaan door ongelijkheid, zijn de schepping van de mens zelf. Deze zijn de oorzaak van ruzie en vijandschap onderling. De verordening van boven cijfert alle normen van ongelijkheid tussen de naties van de wereld weg, en plaatst hen op dezelfde voet van onderlinge gelijkheid en rechtvaardigheid. Hij rekent af met alle soorten van voorrechten en nationale privileges, en hij geeft de mens eenzelfde basis van rechtvaardigheid.

"O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." [Surah 49 : Ayah 13]

De andere eenheidsfactor die bijdraagt tot gelijkheid onder de mensheid, is het aannemen van dezelfde gedragsnormen en gedragscode, zoals door Allah bepaald. Wat het ovenstaande vers betreft, als alle mensen dezelfde gedragscode zouden aannemen, zoals vastgesteld onder een goddelijke bepaling dan zal het een eerlijke en rechtvaardige relatie met zich meebrengen, hetgeen natuurlijk zal leiden tot vrede en stabiliteit op aarde en elk gevoel van raciale en nationale arrogantie vernietigen.

"En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarv??r in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot ??n volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." [Surah 5 : Ayah 48]

Allah (s.w.t.) heeft de verschillende volkeren gemaakt ter beproeving van de gelovigen. Allah (s.w.t.) wil zien, hoe wij omgaan met datgene wat Hij ons gegeven heeft. Zo wil Hij ook zien, hoe wij omgaan met andere volkeren. Gaan wij ze uitmoorden, gaan wij vreedzaam met ze om?

De boodschap is duidelijk: wij moeten andere volkeren leren kennen. D?t is onze beproeving!

Zelfs in onze moskee?n, onze huizen, onze straten, onze harten maken wij onderscheid. Ouders weigeren hun kinderen te huwen met moslims van een andere "cultuur" of "ras", men bezoekt alleen moskee?n waar hun "eigensoort" aanwezig is.

Allah (s.w.t.) en de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam benadrukken de eensgezindheid in de Islam, voorwaar broeders en zusters:

"Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man, behalve door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa."

Het enige onderscheid dat de Islam dus kent, is het onderscheid tussen degenen met en degenen zonder Godbewustzijn. Dat blijkt ook uit het volgende gezegde van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam:

"Zelfs als een verminkte Abessijnse slaaf jullie leider wordt, luister dan naar hem en gehoorzaam hem, zolang hij het Boek van God instelt en het uitvoert."

Een andere essenti?le factor die zal bijdragen tot vrede en gelijkheid onder de mensen, is het voorbeeld van een door Allah (s.w.t.) geleide persoonlijkheid te volgen.

"Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt." [Surah 33 : Ayah 21]


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004