Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De sleutels tot het leven van het hart

Ibn al Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei:

"De sleutels tot het leven van het hart zijn het nadenken over de Qor-aan, en in stilte onderdanig zijn aan Allah en zonden nalaten."

Allah, de Verhevene, zei:

"Een boek dat Wij op jullie neer hebben gezonden, vol met zegeningen dat hij die nadenkt over zijn verzen, en dat hij die begrijpt er aandacht aan schenkt." (Soerat Al An?aam aayah 92).

Allah deelde ons dus mede, dat Hij deze Geweldige Qor-aan op ons heeft neer gezonden, gezegend in zijn bewoording, betekenis, bevelen, verboden en regelingen.

Te midden van diens zegeningen is dat de persoon die er zelfs maar ??n woord uit reciteert (voordraagt, opzegt) een beloning krijgt en deze beloning zal in tienvoud worden beloond.

Ook in diens zegeningen is het dat degene die het leest en ernaar handelt, niet misleid zal worden in deze wereld, noch zal hij in het Hiernamaals in leed en ellende vervallen. Zoals in het volgende vers becommentarieerd is;

"Wie ook maar Mijn Leiding volgt, zal niet op een dwaalspoor terechtkomen, noch zal hij in leed en ellende vervallen" (Soerat taaha aayah 123).

Onder de zegeningen van de Qor-aan is ook, dat degene die eruit leert en het onderwijst, van de besten der mensen is. Zoals jullie Habib (geliefde) Sallalahu 'alaihi wasalam zegt:

"De beste van jullie is degene die de Qor-aan leert en het dan onderwijst."

Onder de zegeningen is dat het een bemiddelaar zal zijn op de Dag der Opstanding voor zijn metgezellen die ernaar handelden in deze wereld.

Hij, de Verhevene deelde ons mee, dat Hij de Qor-aan zo heeft geopenbaard dat diens betekenissen, bevelen en verboden overduidelijk weergegeven worden, zodat als iemand toevallig een vers leest met een bevel, dat hij die zou moeten volgen. Als iemand een vers zou lezen waarin iets verboden wordt, dan zou hij het moeten nalaten. Als iemand een vers zou lezen aangaande de Genade van Allah, dan zou hij op deze Genade hopen en ernaar vragen. Als iemand een vers zou lezen waarin gedreigd word met bestraffing, zou hij bang zijn en bij Allah zijn toevlucht hiervoor zoeken. Als iemand een vers zou lezen, aangaande de verheerlijking van Allah, en hij zou Allah verheerlijken, en door dit geloof, dit vertrouwen, zal kennis, leiding en taqwaa vergroten.

De Rahmaan (De Erbarmer) zei terwijl hij de gelovigen beschreef;

"En wanneer Zijn verzen aan hen voorgedragen worden, wordt hun geloof vergroot." (Soerat Al anfaal aayah 20)

Dankzij hun bindende beloftes en dreigementen wordt hoop en angst gemotiveerd. En Allah, de verhevene, zei:

"Denken ze niet na over de Qor-aan of zitten er sloten op hun harten?" (Soerat Mohammed aayah 24).

E?n van de manieren om het hart tot leven te brengen is, in stilte, in het geheim, onderdanig te zijn aan Allah. Dit betekent; het wensen en verlangen naar Allah d.m.v. smeekbedes, zoekend naar vergeving, naar Hem toe kerend, vragend om overwinning, het Paradijs en beschutting voor het Hellevuur, wanneer de tijd reikt.

En de Barmhartige zegt weer:

"En wanneer Mijn slaaf u vraagt (O, Mohammed), mij aangaande, dan ben ik weliswaar dichtbij. Ik antwoord de aanroeping van de smekeling als hij om Mij vraagt (zonder een bemiddelaar). Dus laat hem Mij gehoorzamen en in Mij geloven, zodat zij op de juiste weg kunnen worden geleid." (Al baqarah aayah 186).

Deze verzen bevatten moed om op te staan voor Allah en te bidden, te smeken en om vergeving en het Paradijs te vragen en veiligheid van het Vuur en smekend voor het goede in dit leven en in het Hiernamaals.

Allah heeft ons weliswaar smeekbedes bevolen en Hij heeft beloofd ze te beantwoorden. En Hij, die ver staat van imperfectie, verbreekt Zijn beloftes niet.

Het laten van zonden die het hart doden is een manier om het hart tot leven te brengen, zoals in de hadith:

"Indien de dienaar een zonde pleegt, verschijnt er een zwarte plek op zijn hart, en als hij dan naar vergiffenis zoekt, wordt deze plek verwijderd. En indien hij dan wederkeert naar deze zonde zal de plek wederkeren en groeien tot zijn hele hart zwart wordt".

Allah heeft gezegd:

"Neen! Hun harten zijn bedekt met de zonden (raan), die zij zelf maakten." (Soerat Al moetaffiefien aayah 14).

Ik heb gezien dat de zonden de harten doodde, terwijl de schande groeide dankzij hun verslaving. En het leven ervan ligt in het nalaten van zonden en het is het beste voor je ziel dat je het beschermt.

Dus, Beste Moslim(a), w??t dat het nalaten van zonden veel beter en makkelijker is dan berouw (Tawba)?? Moge Allah ons vergeven en Zijn Genade op ons doen neerkomen?Hij is het, die zei:

"Wie smeekt Mij, zodat Ik hem mag antwoorden? Wie vraagt van Mij iets, zodat Ik hem dat kan geven? Wie zoekt vergiffenis van Mij, zodat Ik hem kan vergeven?"


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004