Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Hijaab (hoofddoek)

De Hijaab is zoals de meeste mensen weten een verplichting, helaas zijn er toch nog genoeg moslimzusters die deze niet dragen. Lees in dit artikel duidelijke argumenten waarom je de Hijaab zou moeten dragen. Kies hieronder in de lijst ??n van de twee paragrafen om het te lezen.

Beschouw jezelf als een Diamant
Tien excuses van een moslimvrouw


Beschouw jezelf als Diamant
Naar boven

Een diamant is een waardevolle steen. Een ieder van ons zou wel zo een diamant willen bezitten. Hoe zou jij omgaan met een diamant als jij die zou hebben? Zou je het niet goed bewaren in een doos? Zou je het niet ver houden van de ogen van de mensen uit vrees dat zij jouw diamant willen stelen? Zou je jouw diamant niet koesteren en goed verzorgen? Vind jij jezelf niet kostbaarder dan als een diamant? Heb jij minder rechten dan een diamant?

Waarom wordt een diamant behoedt tegen het slechte van buitenaf. Is een schepsel van vlees en bloed niet meer waard? Ben jij, mijn beste moslimzuster niet meer waard om jouw schoonheid voor jezelf te houden? Ben jij niet meer waard om jezelf te beschermen? Beschouw jezelf als een diamant mijn moslimzuster, jouw waarde zal alleen maar stijgen, je trots en eer zullen niet benadeeld kunnen worden en respect naar jou toe zal buitengewoon zijn.

"O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." {Hoofdstuk Al Ahzab vers 59}


Tien excuses van een moslimvrouw
Naar boven

Een moslimvrouw kan excuses gebruiken om zodoende de hoofddoek niet te hoeven dragen. Lees hieronder over deze excuses en hoe deze ongegrond worden verklaard. Met andere woorden waarom er geen enkel excuus is om geen Hijaab te dragen.

1] Ik ben nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van...
2] Ik ben overtuigd van de Islamitische kledingsvoorschriften, m...
3] Ik kan mijn kleding niet aanpassen aan de islamitische norme...
4] Het is zo heet in dit land en ik kan er niet tegen. Hoe heet en ...
5] Ik ben bang dat wanneer ik de Hijaab draag ik hem al gauw af...
6] Als ik de Hijaab ga dragen, zal niemand nog met me willen tro...
7] Ik draag geen Hijaab omdat Allah zegt: "Maar maak de gunst ...
8] Ik weet dat de hijaab verplicht (waajib) is, maar ik zal hem pa...
9] Ik ben er nog niet klaar voor, en ik ben bovendien veel te jong...
10] Ik ben bang dat wanneer ik Islamitische kleding zal dragen, d...


1] Ik ben nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de Hijaab
Naar overzicht 10 Excuses

We stellen deze zuster dan twee vragen.

Is ze daadwerkelijk overtuigd dat de Islam de ware religie is? Het meest logische antwoord is: Ja, ze is zeker overtuigd omdat ze met de Kalimah antwoord: "Laa ilaaha illallah" (Er is geen god buiten Allah). Dit houdt in dat ze overtuigd is van de 'aqeedah (de geloofsleer)

Daarna zegt ze: "Mohammedun rasoolullah!" (Mohammed is de Boodschapper van Allah). Dit betekent dat ze overtuigd moet zijn van de Islamitische wetgeving (sharee'ah). Daarom is ze overtuigd van de Islam als religie en als wetgeving waarmee geregeerd hoort te worden en waarnaar elke moslim behoort te streven en te leven.

Is de Hijaab dan onderdeel van de islamitische wetgeving(sharee'ah) en een verplichting? Wanneer deze zuster eerlijk is en een oprechte intentie heeft. En wanneer ze deze zaak oprecht heeft onderzocht, met de intentie het juiste antwoord te vinden, kan haar antwoord alleen zijn: Ja. Want Allah de Verhevene in Wiens goddelijkheid ('Uloohiyyah) ze gelooft, heeft in Zijn Boek Qor-aan het dragen van de Hijaab verplicht gesteld. En daarnaast heeft de geliefde profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in wiens boodschap ze gelooft, het dragen van een Hijaab verplicht gesteld in zijn Soennah.

Hoe noemen we iemand die zegt te geloven en tevreden te zijn met het ware geloof, de Islam, maar die ondanks dat niet doet wat Allah en Zijn Boodschapper ons hebben geboden? Het zijn in ieder geval zeker niet degenen over wie Allah het heeft in deze vers:

?Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn Boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen". Dezen zijn het die zullen slagen?. (Surah 24 : Ayah 51)

Samengevat: Wanneer deze zuster overtuigd is van de islam, hoe komt het dan dat ze niet overtuigd is van zijn geboden.


2] Ik ben overtuigd van de Islamitische kledingsvoorschriften, maar mijn moeder wil niet dat ik me eraan houd. En wanneer ik mijn moeder niet gehoorzaam zal ik naar de hel gaan...

Naar overzicht 10 Excuses

Degene die het antwoord op deze 'vraag' gegeven heeft is de meest nobele van alles wat Allah heeft gemaakt, namelijk de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei in beknopte, maar allesomvattende wijze woorden:

Er is geen gehoorzaamheid tegenover het geschapene wanneer men daarbij ongehoorzaam is aan de Schepper (Allah) (overgeleverd door Ahmed)

De status van de ouders, en met name de moeder, is in de Islam hoog en verheven. Allah noemt deze status in vele verzen samen met het belangrijkste van alle zaken. Namelijk het aanbidden van Hem en zijn Tawheed (eenheid en uniekheid). Hij heeft gezegd:

"En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid jegens de ouders" (Surah 4 : Ayah 36)

Gehoorzaamheid tegenover onze ouders heeft geen grenzen, op ??n geval na. Namelijk wanneer zij de ongehoorzaamheid van Allah eisen. Allah de Verhevene heeft gezegd:

"Maar indien uw ouders proberen om u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet" (Surah 31 : Ayah 15)

Ondanks dat we ongehoorzaam moeten zijn tegenover onze ouders wanneer ze ons gebieden om zondes te begaan, betekent dit niet dat we ze niet goed en vriendelijk moeten behandelen. Allah zegt later in dezelfde vers:

"Doch leeft met hen samen op de wereld op een behoorlijke wijze".

Samengevat: Hoe kan je je moeder gehoorzaam zijn, maar Allah ongehoorzaam zijn, terwijl Hij jou en je moeder heeft gecre?erd?


3] Ik kan mijn kleding niet aanpassen aan de islamitische normen omdat mijn situatie dat niet toelaat...

Naar overzicht 10 Excuses

Deze zuster is ofwel een eerlijke en oprechte moslimvrouw, ofwel een onbetrouwbare leugenaar die graag te koop loopt met een opvallende verschijning. Iemand die zich kleedt volgens "de laatste mode" om op die manier "beter" over te komen.

We beginnen met een antwoord aan de eerlijke en oprechte zuster. Beste zuster, ben je je niet bewust dat het niet toegestaan is voor een moslimvrouw om haar huis te verlaten mits ze zich kleedt volgens de islamitische kledingseisen (Hijaab shar'ee). En ben je je er niet bewust van dat het een plicht is voor elke moslimvrouw om te weten wat deze eisen inhouden? Als je de tijd en de moeite hebt genomen om kennis op te doen over zoveel wereldse zaken, waarom verwaarloos je dan je plicht om kennis op te doen over datgene wat je zal redden van de straf van Allah en van Zijn toorn? Allah zegt:

Vraagt aan degenen, die de vermaning bezitten (ofwel: geleerden) als jij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften (Surah 16 : Ayah 43)

Onderzoek daarom wat de eisen zijn van een degelijke Hijaab! Als je al naar buiten moet, doe dit dan niet zonder de correcte Hijaab. Doe dit omwille van Allah's tevredenheid en Satans ontevredenheid. En weet dat het verderf dat je zaait door versiert en opgemaakt naar buiten te gaan veel groter is dan de zaak waarvoor jij zo nodig het huis moet verlaten.

Beste zuster, als je werkelijk een oprechte intentie hebt en op de juiste wijze vastberaden bent in deze zaak, dan zul je zien dat er duizend helpende "handen" zullen zijn om je te hulp te schieten en dat Allah deze zaak makkelijker zal maken voor je. Hij is toch degene die zegt:

En voor degene die Allah vreest en zijn plicht tegenover Hem nakomt, Hij zal voor hem een uitweg (van elke moeilijkheid) bereiden. En Hij zal hem onderhouden vanwaar hij het niet verwacht.(Surah 65 : Ayah 2-3)

Samengevat: Doe alles om Allah's tevredenheid te bereiken en om Zijn Jannah (Paradijs) te bereiken en besteedt geen aandacht aan dure dingen en rijkdom op deze wereld.


4] Het is zo heet in dit land en ik kan er niet tegen. Hoe heet en benauwd zal ik het hebben als ik de Hijaab zou dragen...

Naar overzicht 10 Excuses

Allah geeft ons een goed antwoord toen Hij zei: Zeg: "Het Vuur van de hel is heter." Konden zij dit slechts begrijpen! (Surah 9 : Ayah 81)

Hoe kan je de hitte van jouw land vergelijken met de hitte van het Hellevuur?

Weet, mijn zuster, Satan heeft je gevangen met een van zijn sluwe en achterbakse trucjes om je mee te sleuren van de hitte van deze wereld naar de hitte van het Hellevuur. Bevrijd jezelf uit zijn web en aanschouw de hitte van deze wereld als gunst in plaats van als een last. Zie het als een gunst die je herinnerd aan de hevigheid van Allah's straf die vele keren groter is dan de hitte die je nu voelt. Keer terug naar Allah's geboden en offer deze wereldse gemakken op en volg het pad van verlossing van het Hellevuur. Hierover zegt Allah:

"Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk smaken, behalve kokend water en de uitstoot van vieze wonden."(Surah 78 : Ayah 24-25)

Samengevat: De Jannah is omgeven door ontberingen en gezwoeg, terwijl het Hellevuur omgeven is door wereldse verleiding, lusten en verlangens.


5] Ik ben bang dat wanneer ik de Hijaab draag ik hem al gauw af zal doen. Ik heb namelijk zo vaak gezien dat dat gebeurt...

Naar overzicht 10 Excuses

Tegen haar zeg ik: Als iedereen volgens jouw logica zou leven dan zouden de mensen hun geloof allang afgezworen hebben! Ze zouden stoppen met de salaat (gebed) omdat ze bang zouden zijn dat ze er later mee zouden stoppen. Ze zouden gestopt zijn met het vasten in de maand Ramadan omdat velen bang zouden zijn dat ze later in hun leven niet meer zouden vasten enzovoort. Zie je dan niet in hoe Satan je weer te pakken heeft en hoe hij je heeft afgesloten van de werkelijke Leiding?

Allah de Verhevene houdt van degene die consequent zijn in hun aanbidding, zelfs als het om iets kleins gaat of iets wat aanbevolen is. Wat denk je dan wat Hij zal vinden van iets wat absoluut verplicht is zoals het dragen van de Hijaab?!

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die consequent wordt uitgevoerd, al is deze daad klein."

Waarom heb je niet gekeken wat de oorzaken zijn waardoor die zusters hun Hijaab af doen. Op die manier kan je die oorzaken ontwijken en je best doen om daar verre van te blijven? Waarom ben je niet op zoek gegaan naar datgene wat de Waarheid en de Leiding kan bevestigen zodat je iets hebt om je aan vast te houden?

Onder datgene wat jou zal leiden zal je de overgave aan Allah (du'aa) vinden die jouw hart zal versterken in de Deen, op de wijze van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Ook het verrichten van de salaat (het gebed) en je bewust zijn van de waarde ervan zal je helpen. Zoals Allah heeft gezegd:

"Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ware gelovigen. Die er zeker van zijn, dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren." (Surah 2 : Ayah 45/46)

Het trouw blijven aan de wetten van de Islam, waaronder het dragen van de Hijaab, kan als gevolg hebben dat je daadwerkelijk op het pad van de Waarheid zult zijn.

Allah heeft gezegd:

"Als zij gedaan zouden hebben wat hun gezegd was, dan zou dat beter voor hen geweest zijn, en dit zou hun geloof versterken"

Samengevat: Wanneer je je goed vasthoudt aan de Leiding zul je verslaafd raken aan de zoetheid van het geloof. En je zult Allah's geboden nooit en te nimmer verwaarlozen.


6] Als ik de Hijaab ga dragen, zal niemand nog met me willen trouwen. En daarom doe ik hem pas op nadat ik getrouwd ben...

Naar overzicht 10 Excuses

Elke echtgenoot die van jou verlangt dat je onbedekt en versierd over straat loopt, terwijl dit ongehoorzaamheid inhoudt tegenover Allah, is sowieso geen waardige echtgenoot. Het is een echtgenoot die niet wil beschermen wat Allah onschendbaar heeft gemaakt (namelijk jou). Bovendien helpt hij je niet om in de Jannah te komen of te ontsnappen van het Hellevuur. De Hel is de plaats die gebouwd is op ongehoorzaamheid aan Allah en het uitlokken van Zijn Toorn. Het is dus terecht dat Hij het in deze wereld en het hiernamaals bestraft met ellende en tegenspoed. Allah heeft gezegd:

"Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden (ofwel, degene die niet in de Qor-aan gelooft en/of er ook niet naar handelt), zal in ellendige omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan." (Surah 20 : Ayah 124)

Het huwelijk is een gunst en een zegening van Allah. Hij begunstigt daarmee wie Hij wil. Hoeveel vrouwen, die de Hijaab dragen zijn getrouwd terwijl velen die geen Hijaab dragen ongetrouwd zijn? Als jij op dit moment als excuus zou zeggen: "...de reden dat ik opgemaakt en onbedekt ben is met een zuiver doel, namelijk het huwelijk". Weet dat jouw zuivere doel in de Islam geen excuus is om het te bereiken met onzuivere en immorele middelen. Als het een eervol doel betreft, dan moet deze juist behaald worden met pure en zuivere middelen. In de Islam zeggen we ook wel: De middelen worden aangepast aan de regels van de manier waarop het doel bereikt moet worden.

Samengevat: Er is geen zegening in een huwelijk die gebaseerd is op zonde en immoraliteit.


7] Ik draag geen Hijaab omdat Allah zegt: "Maar maak de gunst van uw Heer bekend." (Surah 93 : Ayah 11). Hoe kan ik datgene (namelijk mijn zijdezachte haar en mijn schoonheid) bedekken terwijl Allah me hiermee begunstigd heeft...

Naar overzicht 10 Excuses

Dus deze zuster houdt zich aan het Boek van Allah en Zijn geboden, zolang deze in overeenstemming zijn met haar persoonlijke ambities! Maar ze negeert wel datgene wat haar niet bevalt. Als dit niet het geval was, waarom volgt ze dan niet deze vers:

?en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn" (Surah 24 : Ayah 31)

En deze vers:

"Zeg tegen uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar heen laten hangen."(Surah 33 : Ayah 59)

Naar aanleiding van wat jij zegt, zuster, concludeer ik dat jij op dit moment een eigen shari'ah (wet) hebt gemaakt voor jezelf. Jij hebt datgene wat Allah duidelijk verboden heeft als wet aangenomen (namelijk het mooier maken van jezelf (at-tabarruj) en het onbedekt laten van jezelf (as-sufoor)). En jouw reden hiervoor is: de wil om ongehoorzaam te zijn aan Allah's gebod. De grootste zegeningen die Allah ons gegeven heeft is imaan (geloof) en Hidaayah (leiding), en hieronder valt ook de islamitische Hijaab. Waarom steek je geen energie in het nadenken over deze enorme zegeningen?

Samengevat: Er is geen grotere gunst en zegening voor de vrouw dan leiding en bedekking!


8] Ik weet dat de hijaab verplicht (waajib) is, maar ik zal hem pas dragen wanneer Allah me daartoe leidt...

Naar overzicht 10 Excuses

We vragen deze zuster welk plan ze heeft en welke stappen ze onderneemt om deze Goddelijke leiding te accepteren? We weten dat Allah, in Zijn alomvattende Wijsheid, een reden en een middel heeft gecre?erd voor alles. Dat is de reden waarom de zieken medicijnen gebruiken om beter te raken en de reiziger zich verplaatst door middel van een voertuig opdat hij zijn plaats van bestemming bereikt. En zo kunnen we eeuwig door blijven gaan.

Als deze zuster zich daadwerkelijk had ingespannen om de ware leiding te vinden, dan had ze dit gedaan aan de hand van de juiste middelen, zoals: Het oprecht smeken aan Allah(swt) om Zijn leiding op de wijze die Hij ons geleerd heeft :

"Leidt ons op het Juiste Pad"(Surah 1 : Ayah 6).

Of door middel van het contact zoeken met oprechte zusters, want zij zijn degenen die haar het best kunnen helpen om zich ergens aan vast te houden en die haar eraan kunnen herinneren totdat Allah haar de kracht geeft om meer leiding te ontvangen en om taqwaa (godsvrees) op te bouwen. Ze zou zich dan makkelijk overgeven aan de geboden van Allah en de hijaab dragen, waartoe de gelovige vrouwen verplicht zijn.

Samengevat: Als deze zuster daadwerkelijk oprecht was in het zoeken naar de ware leiding, zou ze zich in alle bochten gewrongen hebben om deze leiding op de juiste manier te verkrijgen.


9] Ik ben er nog niet klaar voor, en ik ben bovendien veel te jong voor de Hijaab. Ik doe hem op wanneer ik ouder ben en nadat ik de Hadj (pelgrimstocht) heb gemaakt!

Naar overzicht 10 Excuses

Mijn beste zuster. De Engel des Doods bezoekt je en wacht op je bij je voordeur totdat Allah hem het bevel geeft om deze deur te openen Dit kan op elk moment in je leven gebeuren. Allah heeft gezegd:

"En wanneer hun tijd is gekomen kunnen zij geen uur uitstel krijgen, noch kunnen zij vooruitlopen."(Surah 7 : Ayah 34)

De dood ziet geen verschil tussen jong en oud en het zou daarom kunnen komen op een moment in je leven waarop je in een ongelooflijke zonde verkeert, waarin je ongehoorzaamheid toont jegens je Heer, terwijl je tegen Hem ingaat op een beschamende, onbedekte wijze. O zuster, je zou je moeten haasten naar gehoorzaamheid aan de Almachtige, zoals alle anderen zich haasten naar de roep van Allah:

"Wedijvert om vergiffenis van uw Heer (te verkrijgen) en voor het paradijs, waarvan de breedte gelijk is aan de breedte tussen hemel en aarde" (Surah 57 : Ayah 21)

Zuster, vergeet Allah niet, anders zal Hij jou vergeten door Zijn Barmhartigheid verre van je te houden in deze wereld en het hiernamaals

Zuster, je verwaarloost je eigen ziel. Je ziel heeft het recht om Allah te gehoorzamen en op een juiste wijze te aanbidden. Allah heeft over de hypocrieten (al-munaafiqoen) gezegd:

"En weest niet als degenen die Allah vergaten, zodat Hij hun hun eigen ziel heeft doen vergeten. Zij zijn de overtreders" (Surah 59 : Ayah 19)

Mijn zuster, draag de Hijaab op jonge leeftijd in tegenstelling tot datgene wat zondig is. Want Allah's Toorn is hevig en Hij zal je op de Dag des Oordeels vragen over je jeugd en elk ander moment van je leven.

Samengevat: Houd op met het maken van toekomstplannen. Je kan er toch niet zeker van zijn dat je morgen nog leeft??!


10] Ik ben bang dat wanneer ik Islamitische kleding zal dragen, dat ik dan gezien zal worden als iemand die zich rekent tot een bepaalde groep. Ik houd niet van die opdeling in groepjes...

Naar overzicht 10 Excuses

O zuster in de Islam. Er zijn volgens de Islam maar twee groepen, die beiden genoemd zijn door Allah, de Almachtige, in zijn Edele Boek (De Koran). De eerste groep is de groep van Allah (hizboellah), aan wie Hij de overwinning schenkt vanwege hun gehoorzaamheid aan Zijn geboden en hun afkeer van datgene wat Hij verboden heeft. De tweede groep is de groep die toebehoort aan de vervloekte Satan (hizboe-sjaitaan). Dit is de groep die ongehoorzaamheid toont aan de Meest Barmhartige en het kwaad op aarde vergroot.

Wanneer je je stevig vasthoudt aan de geboden van Allah, en deze ook probeert te beschermen, zal je onderdeel worden van de succesvolle groep die bij Allah behoort. Onder deze geboden valt het dragen van de Hijaab! Wanneer je jezelf opmaakt en te koop loopt met je schoonheid, zit je in het voertuig van de Satan, zijn vrienden en partners van onder de hypocrieten en ongelovigen. Weet dat je geen slechtere vrienden kan hebben dan dezen!

Zie je dan niet hoe je wegrent van Allah naar de Satan, en op die manier het beste inruilt voor het slechtste? In plaats daarvan, mijn zuster, behoor je naar Allah te rennen en Zijn Pad te volgen.

"Dus zoek je toevlucht bij Allah (van Zijn Toorn naar Zijn Barmhartigheid). Waarlijk, ik (Mohammed) ben voor jullie een duidelijke waarschuwer van Hem" (Surah 51 : Ayah 50)

De Hijaab is een hoge vorm van aanbidding, waarbij het er niet toe doet wat de mening van de mensen en hun redenering hierachter is. Dit is vanwege het feit dat de Meest Wijze Schepper het ons heeft bevolen.

Samengevat: Wanneer men op de weg van Allah bezig is en men hoopt op Zijn Barmhartigheid en Zijn Jannah, houdt men de influisteringen van de duivels onder de mensen en de djinn verre van zichzelf! Houd je stevig vast aan de geboden van Allah, desnoods met je kiezen, en volg het voorbeeld en het streven van de verstandige Moeders der Gelovigen en de vrouwelijke metgezellen (moge Allah tevreden over hen allemaal zijn).


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004