Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Godvruchtige vrouw

De profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Niets ter wereld is beter dan een godvruchtige vrouw." (Hadieth, overgeleverd door Oemar Ibn-al-Chattab, r.a.)

Ook heeft Hij Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd:

"Van vrouwen met sieraden is het beste sieraad de godvruchtigheid."

Het beste voorbeeld voor de gelovige vrouwen zijn de vrouwen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Zij waren als geurige witte bloemen.

Hier volgen een aantal voorbeelden van godvruchtige vrouwen:

Zafoerah
Zafoerah (r.a., moge Allah tevreden over haar zijn) wilde haar schapen niet laten grazen op een weide waar ook mannen waren. Zij wachtte geduldig tot zij vertrokken waren en liet haar dieren daar dan pas grazen.

Khadija
De meest reine vrouw was Khadija bint Kuwalid (r.a.) de echtgenote van de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd als de meest reine man At-Taahir genoemd en zijn vrouw Khadija werd at-Taahirah genoemd.

De vrouw van Aboe Dardaa
De vrouw van Aboe Dardaa had ridaa (was tevreden met wat Allah voor haar beschikte) toen haar man bijna al zijn bezittingen als liefdadigheid (sadaqah) wilde weggeven. Zij stelde hem zelfs voor om hun luxe huis als liefdadigheid (sadaqah) te geven.

Fatimah az-Zahran
Fatimah az-Zahran (r.a.) stimuleerde haar man om zich in te zetten voor de zaak van Allah zonder dat er geld was voor levensonderhoud.

Wanneer wij godvruchtig willen worden, moeten wij daar serieus ons best voor doen, want de status van godvruchtigheid bereik je niet vanzelf.

Eigenschappen van een godvruchtige vrouw:

1. Een godvruchtige vrouw krijgt altijd een godvruchtige man

"De slechte vrouwen voor de slechte mannen en de slechte mannen voor de slechte vrouwen; en de deugdelijke vrouwen voor de deugdelijke mannen en de deugdelijke mannen voor de deugdelijke vrouwen. Diegenen zijn los van wat de mensen zeggen. Voor hen is vergeving en eervol onderhoud." (Heilige Qor'aan 24:26 ; An-Noer = Het licht)

2. Een vrouw is godvruchtig wanneer zij arbatoe-l-bayt is: een moerabiyyah (Degene die iemand onderricht geeft en opvoedt. Hier wordt specifiek islamitische opvoeding bedoeld) voor haar kinderen en een trots voor haar man.

Een goed voorbeeld is Khadija (r.a.). Op een gegeven moment kwam de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam thuis. Hij zei tot de zeer vermoeide Khadija: "Ik houd van jou". Ondanks haar vermoeidheid reageerde zij heel lief door te zeggen: "Ik ook van jou, maar wel 10 keer zoveel als dat jij van mij houd." Wanneer de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dan zei, dat hij 10 keer zoveel van haar hield als zij van hem, zei zij: "Maar ik houdt wel 100 keer zoveel van jou als jij van mij."

3. Een godvruchtige vrouw heeft engelen-geduld

Gawlah bint Tha'labah was een godvruchtige vrouw, die leefde in de tijd van rasoel-Allah (de boodschapper van Allah, Sallalahu 'alaihi wasalam). Zij had van Allah een zeer zware beproeving gekregen die zij met veel sabr (geduld) en vertrouwen in Allah droeg. Zij had namelijk een man die haar op een slechte manier behandelde. Hij sloeg haar, at al het eten op, zodat zij vaak honger moest lijden en hij was te lui om te werken. Dus zij moest ook nog zorgen dat er brood op de plank kwam. Zij bleef altijd dankbaar tegenover Allah en klaagde niet over haar situatie. Echter, op een dag sprak haar de zogenaamde zihaar-echtscheiding over haar uit. Dat was een gebruik uit de tijd van onwetendheid voor de islam (djaahiliyyah-tijd) waarbij de man zijn vrouw "de rug van zijn moeder" noemde. Hij beschouwde vanaf dat moment zijn vrouw dus als degene die hem gebaard had en met je moeder behoor je immers geen gemeenschap te hebben. Hierna was een vrouw van haar man gescheiden zonder dat zij het recht! had om opnieuw te trouwen. Zij ging naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om hem hierover om raad te vragen. Speciaal voor haar openbaarde Allah de eerste vier Qor'aan-verzen (ayaat) van hoofdstuk Al-Moedjaadilah (58):

"Gehoord heeft Allah de woorden van haar die tot u een vertoog richtte over haar echtgenoot en haar klacht bij Allah voorbracht; en Allah hoordde uw beider vertoog aan. Allah is Horend en Scherpziend. Diegenen uwer die zich van hun vrouwen scheiden door zihaar, van hen zijn deze vrouwen niet de moeders; geen anderen zijn uw moeders dan zij, die u gebaard hebben. Maar zij zeggen verwerpelijke dingen en valsheid. En Allah is waarlijk Uitwissend en Vergevend. En zo er onder u zijn die zich van hun vrouwen door zihaar scheiden en daarna terugkomen op wat zij gezegd hebben, dan vrijlating van een geknechte voordat zij elkander aanroeren. Dat is het waartoe gij wordt aangemaand, en Allah is welonderricht van wat gij lieden bedrijft. (Heilige Qor'aan 58:1-4 ; Al-Moedjaadilah)

Oemar (r.a.), een van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, vroeg Chawlah bint Tha'labah vaak om raad. Toen de mensen vroegen waarom hij naar zo'n oude vrouw luisterde, zei hij dat hij dat deed omdat Allah ook naar haar geluisterd had en speciaal voor haar vier Qor'aan-verzen (ayaat) had geopenbaard.

4. Een vrouw is godvruchtig wanneer zij ta'aawoen doet met haar man. Dit houdt in dat zij haar man met raad en daad bijstaat en dat zij met elkaar een hecht team vormen om zodoende de Islam zo goed mogelijk te kunnen naleven.

Dit is het tegenovergestelde van wat de vrouw van profeet Loet (Lot, 'alaihi asalaam) waa'ilah deed, toen de ongehoorzame, homosexuele bevolking naar het huis van haar godvruchtige man trok om hem iets aan te doen. Zij zette de deuren van zijn huis voor hen open, zodat zij ongehinderd konden binnengaan.

5. Een godvruchtige vrouw is taa'ah (gehoorzaam) aan haar man, maar alleen op de weg van Allah (S.W.T)

Asiyah, de vrouw van Fira'oen (Farao) in de tijd van profeet Moesa (Mozes, 'alaihi asalaam), was niet gehoorzaam aan haar man toen hij haar dwong om te zeggen dat hij haar god was. Zij stierf als sjahiedah (martelaar) want hij liet haar dientengevolge doodslaan.

6. Een vrouw is godvruchtig wanneer zij sterk is in haar Dien (Religie), de Islam.

Masjietah, een slavin van de dochter van Fira'oen (Farao), was zo'n vrouw. Men kwam erachter dat zij een volgelinge van profeet Moesa (Mozes, 'alaihi aslaam) was. Fira'oen liet haar kiezen tussen twee zaken: hem als god nemen of zichzelf en haar kinderen in een pot met kokende olie (of water) werpen. Zij koos voor het laatste. Een voor een werden haar kinderen in de kokende brij gegooid. Zijzelf sprong er als laatste in met haar baby. Met deze daad verdiende zij een plaats in de Djenna (Paradijs) waar zij een heerlijk geurende verblijfplaats zal krijgen. Dit heeft de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezien toen hij zijn hemelreis maakte.

7. Tenslotte is een godvruchtige vrouw iemand die kennis over de Islam heeft vergaard en tarbiyyah doet. (Dus nog steeds bezig is met het vergaren van kennis) immers, zonder kennis ben je niet in staat je Overgave tot de ene, ware God (je Islam) correct te praktizeren. Wanneer iemand kennis heeft over de Islam zal zij ook niet zo snel van haar stuk (of van de Rechte Weg) raken door wat anderen aan verwarring proberen te scheppen in de gedachten van de gelovige vrouw (ghuzwul-fikri).

Wa'l hamdoe lillaahie Rabbil-'alamien (En alle lof en dank is voor Allah, De Verzorger, Instandhouder, Opvoeder, van de werelden)

As-salamoe 'alaikoem wa rahmat-Allahie wa barakaatoehoe (Vrede zij met u en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen).


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004