Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Wanneer de mens zijn lippen sluit, begint Allah te spreken

Dit artikel geeft een omschrijving van de macht welke de tong heeft. Zijn macht is namelijk onbeperkt/onbegrensd, zijn zonden zijn vreselijk en zijn verdiensten zijn geweldig. Maak hieronder in de lijst een keuze om betreffende paragraaf te lezen.

Inleiding
De Waarde van stilte / stil zijn
Vragen over de tong


Inleiding
Naar boven

De tong is een groot goed voor de mens en ??n van de vele onderdelen van de wonderbaarlijke scheppingen van Allah (De Glorierijke en de Verhevene). Als orgaan is de tong niet veel omvattend, echter zijn macht is onbeperkt/onbegrensd, zijn zonden zijn vreselijk en zijn verdiensten zijn geweldig. Ongeloof en geloof kunnen niet anders dan door de tong worden vertolkt.

De tong is de uiterste begrenzing van zowel het kwade als het goede. De tong kan zich uitdrukken over datgene wat is geschapen en wat niet is geschapen, over de Schepper en over de schepping en over het bekende en over het onbekende. De tong kan uitleg geven aan wat wij van binnen hebben bedacht en of gevoeld; of het nu waar is of onwaar. De tong is, wordt wel gezegd, de agent van de geest, van het innerlijke. Niet ??n ander orgaan heeft zo'n grote macht over het uitdrukken van onze geest en verstand.

Het zien van het oog is beperkt tot figuren en kleuren, verder reikt het niet. Het oor heeft alleen macht over geluiden, verder niet. De macht van de tong is echter onbegrensd. Het heeft macht over het goede en het kwade.


De Waarde van stilte / stil zijn
Naar boven

Hier volgen enkele uitspraken:

 • De gevaren van de tong zijn verlerlei en de enige redding daarvan is "stil zijn" en/of "je mond houden". Dit is de reden waarom de shari'a (islamitische wetgeving) stil zijn aanbeveelt.

 • De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Degene die zwijgt, krijgt vele zegeningen".


 • De vader van Soefian vroeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: "Waar moet het meest bang voor zijn?" De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wees naar zijn tong.

 • Ogbah bin Amer vroeg de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: "O boodschapper van Allah, hoe kan ik zegeningen verkrijgen?" Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde : "Houd je mond, maak ruimte in je huis en heb berouw over je zonde."

 • De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei eens: "Als iemand mij datgene wat tussen zijn beide wangen zit, kan garanderen, dan garandeer ik hem het Paradijs."

 • De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Degene die vrij is van het kwade van zijn buik, geslachtsorganen en tong, wordt beschermd tegen moeilijkheden. Want door deze drie organen wordt de meerderheid van de mensen vernietigd."

 • De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Hij die blij is met Islam moet zich richten tot stilte."

 • "Als een man/vrouw 's ochtends met beide benen uit bed stapt, dan spreken die benen de tong vermanend toe. Zij zeggen: "Tong vrees Allah die ons gadeslaat, want als jij je goed gedraagt, dan gaan wij op het goede pad en als jij dat niet doet dan zijn ook wij op het verkeerde pad."

Vragen over de tong
Naar boven

De profeet Isa (Jezus) (Moge Allah hem prijzen, loven en hem vrede schenken) werd eens gevraagd: "Leer ons zaken die zulke verdiensten hebben dat wij in het Paradijs kunnen komen." Isa ('alaihi asalaam) antwoordde: "Spreek niet". Zei zeiden: "Dat lukt ons niet". Hij ('alaihi asalaam) zei toen: "Praat dan alleen over goede zaken."

Hieronder zullen we verder ingaan op een drietal onderwerpen:

 1. Schijnheiligheid
 2. Veel vragen over Allah (s.w.t.) en Zijn eigenschappen
 3. Roddelen (oorzaken en oplossingen)

1. Schijnheiligheid
Naar Vragen over de tong
Tegen de ??n iets anders zeggen dan tegen de ander rondom hetzelfde onderwerp of persoon of situatie. Je net als een salamander kleuren, gelang de situatie. Ja zeggen en neen doen. Dit zijn vormen van hypocriet/schijnheilig zijn; met twee monden praten. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Hij die in deze wereld twee tongen/gezichten heeft zal ook twee gezichten/tongen hebben in het Hiernamaals."

Aboe Hoerairah (ra, Moge Allah welbehagen hebben in hem) heeft gezegd: "Een mens die twee gezichten heeft, zal niet als gelovige worden aangemeld (door de engelen) bij Allah."

Een metgezel van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was overleden en Hoedaifah, (ra) (secretaris van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam met de speciale opdracht alle hypocrieten te registreren) wilde het begrafenisgebed voor de overledene niet uitspreken.

Omar (ra) zei: "X is een metgezel van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Je hebt niet voor hem gebeden." Hoedaifah (ra) antwoordde: "Oh Omar, leider van de gelovigen, hij was een van de schijnheiligen." Omar (ra) zei toen: "Ben ik ook zo iemand?" Hij (ra) zei: "U bent geen hypocriet, echter na u kan niemand meer vertrouwd worden."


2. Veel vragen over Allah en zijn (s.w.t.) eigenschappen
Naar Vragen over de tong

Het is de plicht van de gewone moslim om de ge- en verboden in de Heilige Qor'aan op te volgen. De Heilige Qor'aan volledig begrijpen is voor de meesten van ons moeilijk.

Op een keer werd de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam door de mensen om hem heen bestookt met allerlei vragen; vragen die veelal niets of zijdelings met het onderwerp te maken hadden dat aan de orde was. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Laat het aan mij over, wat ik jullie wil vertellen, want jullie voorgangers zijn vernietigd door hun buitensporige vragen en door de grote meningsverschillen die zij hadden met hun profeten."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft argumenteren (discussi?ren) en buitensporige (veel) vragen stellen verboden.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Geef op wat ik jullie verboden heb, probeer zoveel mogelijk dat wat ik heb opgedragen in daden om te zetten. Er zal een tijd komen waarin de mensen veel zullen vragen, zelfs zullen vragen: "Allah creeerde de schepselen, maar wie schiep Allah?"

Als dit wordt gevraagd, zeg dan : "Allah is een, soera (hoofdstuk) Al-Ichlaas (uit de Heilige Qor'aan), en zoek bescherming tegen de duivel door 3 x "aoedzoe billaahi minasj-sjaitaanir-radj-djiem" te zeggen en blaas 3 x over je linker schouder."

Dus de vragen van de gewone man/vrouw over de subtiele dingen van religie zijn een groot gevaar. Discussies over bijvoorbeeld de taal van de Heilige Qor'aan is vergelijkbaar met iemand die een brief ontvangt van de koning, een brief met vele nuttige zaken en adviezen,. In plaats hier aan, dus aan de inhoud van de brief aandacht te besteden, let de brieflezer erop of het briefpapier wel nieuw is. Op deze manier geeft de gewone gelovige mens veel noodzakelijke dingen op en schenkt te veel aandacht aan het antwoorden op onnodige vragen over Allah (s.w.t.)


3. Roddelen
Naar Vragen over de tong

In de shari'a (islamitische wetgeving) wordt meerdere malen gewaarschuwd tegen roddelen. Het is een meer afschuwelijke zonde dan overspel (zina). Overspel wordt door Allah (s.w.t.) vergeven indien men oprecht berouw toont (tawbah). Bij roddelen is echter tawbah en vergeving van degene over wie je roddelde noodzakelijk.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft verteld dat hij tijdens zijn hemelreis (miraadj) een groepje mannen passeerde dat bezig was zich te krabben in het gezicht, zodanig dat de huid loskwam. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg aan de engel Gabriel ('alaihi asalaam): "Wie zijn zij?" Gabriel ('alaihi asalaam) antwoordde: "Zij zijn degenen die vroeger rondzwierven met lasterpraatjes over mensen en die daardoor hun eer hebben kapotgemaakt."

Wat is nu roddelen precies (definitie)?

Roddelen is in afwezigheid van je moslimbroeder/zuster (en ook niet-moslims) iets over hem zeggen wat hij niet leuk zou vinden. Bijvoorbeeld iets over zijn verschijning, afkomst, kleding, huis, gedrag en karakter.

Bovendien wordt er nog een indeling gemaakt naar drie soorten roddel namelijk:

 1. De inhoud van de roddel is juist.
 2. De inhoud van de roddel is niet juist/onwaar, dat noemen we laster.
 3. Het doorvertellen over een broeder/zuster, wat je van een ander hebt gehoord; dat noemen we valse verhalen vertellen.

Je kunt ook roddelen zonder dat je iets zegt, namelijk door middel van tekens geven, gebaren, bepaalde bewegingen van het hoofd, door schrijven en gewoon in gedachten, slechte dingen over iemand bedenken.

Aishah (ra) vertelde dat er eens een vrouw bij haar op bezoek kwam. Toen de vrouw wegging maakte Aishah (ra) een gebaar met haar hand naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, een gebaar van "kleintje", "lilliputter". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei; "Nu heb je over haar geroddeld."

De pen is zoals de tong zeer goed in staat om te roddelen en iemand of iets anders in een kwaad daglicht te stellen (kranten/tijdschriften staan er bol van).

Als de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam iets van iemand niet prettig vond, sprak hij nooit expliciet tot die persoon, maar zei er in algemene bewoordingen iets over, zoals : "Mensen die geneigd zijn dat en dat te doen, die ..."

Degene die luistert naar roddel is ook schuldig. Als de luisteraar echter protesteert, zullen zijn zonden worden vergeven. Als hem dit niet lukt of hij durft niet, dan kan hij weggaan of proberen het onderwerp van gesprek te wijzigen. Ook dan zullen zijn zonden worden vergeven. Allah (s.w.t.) zal degene die de eer van een afwezige "beroddelde" broeder verdedigt, belonen door hem te redden van het Hellevuur.

Hoe komt het nu dat wij roddelen? (Oorzaken)

De meeste van ons maken zich er schuldig aan, slechts weinigen zijn er vrij van.

En hoe zouden wij het kunnen voorkomen? (Preventie)

Oorzaken en oplossing worden samen behandeld.

1. Boosheid en haat

Als je boos bent op iemand, zal je je bezig houden met praten over het feit dat de ander schuldig is en jou van alles heeft aangedaan. Op zich is dit niet onnatuurlijk, maar zeker in het geval van een relatie met een andere gelovige is dit een nadelig iets voor jou zelf. Hoe kan die boosheid en (het roddelen daardoor) nu stoppen? Eerst een praktische oplossing. Als je boosheid en neiging tot roddel op voelt komen, ga dan woedhoe (de kleine rituele wassing) nemen of als dit niet kan, doe dan wat water over je gezicht, dat koelt af. Als je staat, ga dan zitten en als je zit, ga dan liggen (Je lichaam is dan in een geheel ontspannen houding). Deze maatregelen zullen zeker als ze vergezeld gaan met 3 x a'oedzoe-billahi-minasj-sjaitaanir-radj-djiem (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene), een kalmerende werking hebben.

Allah (s.w.t.) heeft beloofd dat als je je boosheid weet te beheersen, je beloond zul t worden op de Dag der Opstanding.

In z'n algemeenheid is het feit dat je kennis (hierover) hebt en je jouw opgedane kennis omzet in daden/actie, een heel goed medicijn.

Weet dat als je roddelt, al je zegeningen van je worden afgenomen en naar degene zullen gaan over wie je roddelt of geroddeld hebt. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd dat door te roddelen de verdiensten van een mens sneller zijn vernietigd dan dat vuur, droog hout verteert.

Op een dag werd Hasan Basari aangesproken door een man, die zei: "Ik heb gehoord dat u over mij hebt geroddeld." Hasan Basari antwoordde: "Je hebt voor mij niet zo'n hoge status dat ik aan jou al mijn verdiensten zou weggeven."

2. Je wilt je vrienden (met wie je roddelt of die roddelen) niet afvallen en ze een plezier doen.

Ga tegen de mening van je vrienden in. Is het niet belangrijker om Allah (De Glorierijke en de Verhevene) te behagen dan je vrienden een plezier te doen?

3. Het afschudden van je eigen schuldgevoelens door over een ander te roddelen.

Probeer je gevoel onder ogen te zien en verschuil je niet achter een ander, die er misschien wel mee te maken heeft maar geen schuld treft. Trotseer je eigen gevoel van trots en ga een gesprek aan in jezelf met jezelf in plaats over een ander. Als je Allah's (s.w.t.) hulp inroept, zal Deze helpen.

4. Door je zelf op te poetsen, zet je een ander voor gek of maak je de ander voor dom/minder slim uit.

Realiseer je dat Allah (s.w.t.) geen onderscheid maakt tussen de mensen, alleen tussen gelovigen en ongelovigen. Aardse, wereldse status ten koste van een ander, zal jouw status in de wereld hierna negatief be?nvloeden. Als je hier een ander voor gek zet, zal je in het volgende leven voor alle schepselen voor gek gezet worden.

5. Lachen en grapjes maken.

Lachen en grapjes maken worden niet aanbevolen, maar ze zijn binnen bepaalde grenzen wel toegestaan. Het is beter om met een vriend grapjes te maken dan zwaar met hem in discussie te gaan. Lachen om- en grapjes maken over een ander zijn uiteraard verboden. Vul je tijd niet met grappen en veel lachen. Als je samen bent als vrienden spreek dan over de Heilige Qor'aan of als dat niet lukt over het leven van de metgezellen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, was een advies van Omar (ra).

Soms is het gemakkelijker om door middel van een grapje de waarheid te zeggen, dat heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ook gedaan. Veel lachen verjaagt iemands angst of leegte, maar zei de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: "Als je zou weten wat ik weet, zou je veel huilen en weinig lachen."

6. Minachting hebben voor een ander

Door een ander te minachten/minder te vinden dan jezelf, geef je jezelf een soort vrijbrief om over deze persoon te roddelen. Maar dat oordeel is niet aan jou. Wie weet staat de ander wel in hoger aanzien bij Allah (s.w.t.) dan jij. Wees zeer voorzichtig!

7. Jaloezie

Door afgunst, jaloezie kan je kwaad over een ander spreken. Jaloezie is een gemoedstoestand waardoor het leven op aarde wordt vergald (en gal is zuurbrand) en dan te bedenken dat het enige resultaat voor je ook nog het Vuur/het branden in het Hellevuur zal zijn in het leven hierna. Het enige waar je jaloers op zou moeten zijn, is het grote geloof wat je bij een ander ziet en ervaart.

8. Begrip tonen/uitspreken voor een zonde/fout van een ander

Doe niet mee met insinuerende (zijdelings beschuldigende) opmerkingen en maak ze zelf ook niet.

9. Je verbazing uitspreken over het gedrag van een ander

zie punt 8

10. Ledigheid/verveling/nieuwsgierigheid

Een bekend spreekwoord is: "Ledigheid is des duivels oor kussen." (Het nietsdoen /het luieren is oorzaak van alle kwaad.) Als je niets om handen hebt, je verveelt, dan probeer je de tijd te vullen met "hengelen naar anderen", "sensatie" rondom problemen van anderen". Vul je tijd zinnig in met religieuze studie zodat o.a. je een onderwerp van gesprek hebt met je vrienden, en de leegte in je wordt gevuld met goddelijk licht.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
Ihya Ulumiddin, deel 3, hoofdstuk IV, over de tong, door Ghazali.


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004