Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Een aantal profeten

De eerste van de profeten is Adam ('alaihi asalaam) en de laatste van hen is Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. Allaahu Ta`ala heeft zelf de profeten onder de mensen uitgekozen.

Allah zegt in de Koran (Nederlandse vertaling):

Dat is Allah's genade, Hij schenkt haar aan wie Hij wil; en Allah is de Heer van grote genade. (Surah 62: Ayah 4)

In de Koran staat ook (Nederlandse vertaling):

Bij Allah, Wij zonden (boodschappers) tot de volkeren die v??r u waren; maar Satan deed hun werken voor hen schoon schijnen. Daarom is hij nu (in deze wereld) hun vriend en (in het Hiernamaals) zullen zij een smartelijke straf ontvangen. (Surah 16 : Ayah 63)

Voorwaar, Wij hebben u met de Waarheid gezonden als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden. (Surah 35 : Ayah 24)

Voor elk volk is er een boodschapper. Wanneer daarom hun boodschapper komt, wordt er met rechtvaardigheid onder hen geoordeeld en hun wordt geen onrecht aangedaan. (Surah 10 Ayah 47)

Hun aantal is niet met zekerheid te zeggen alleen Allaahu Ta`ala weet hun aantal.

Wij zonden boodschappers, welke Wij reeds hebben genoemd en boodschappers welke Wij u niet hebben genoemd en Allah sprak openlijk tot Mozes. (Surah 4 : Ahay 164)

Volgens een overlevering waren er 124000 geweest en volgens een andere overlevering andere 224000 (Musnad van Imaam Ahmad bin Hambal deel 5/266).

Hoe uitgestrekt de aarde ook is de boodschappen van de profeten is tot in de verste hoeken te horen geweest. Er is geen volk die deze boodschappen niet heeft gehoord. Daarom is het beter hun aantal niet te beperken tot een bepaald getal. Daarentegen worden in de Qur'aan 25 Rusul (Boodschappers) bij name genoemd; 18 ervan worden in Surah Al-An'aam (Het Vee) vermeld:

En dit is onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend.

En Wij gaven hem Iza?k en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en A?ron. Zo belonen Wij de goeden.

En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.

En Isma?l, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren. (Surah 6: Ahay 83 - 86)

Verder vinden we in Surah Al-Imraan (Het huis van Imraan) de volgende verzen:

Allah verkoos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Imraan boven de volkeren.

Afstammelingen, de een van de ander. En Allah is Alhorend, Alwetend. (Surah 3 : Ayah 33-34)

Tot slot vinden we in de volgende suraht

 • Surah Al-Aa'raaf (De verheven plaatsen) Ayah 65
 • Surah Hoed Ayah 61 en 84
 • Surah Al-Anmbi'jaa (De Profeten) Ayah 85-86
 • Surah Al-Ahzaab (De Confreranten) Ayah 40

de namen van de volgende profeten terug:

 1. Aadam (Adam) ('alaihi asalaam)

 2. Idries (Henoch) ('alaihi asalaam)

 3. Noeh (Noach) ('alaihi asalaam)

 4. Hoed ('alaihi asalaam) (niet bekend in christelijke literatuur)

 5. Saalih ('alaihi asalaam) (niet bekend in christelijke literatuur)

 6. Ibrahiem (Abraham) ('alaihi asalaam)

 7. Loet (Lot) ('alaihi asalaam)

 8. Isma`iel (Ismael) ('alaihi asalaam)

 9. Ishaaq (Isaak) ('alaihi asalaam)

 10. Ya`qoeb (Jacob) ('alaihi asalaam)

 11. Yoesuf (Josef) ('alaihi asalaam)

 12. Ayyoeb (Job) ('alaihi asalaam)

 13. Shu`ayb (Jethro) ('alaihi asalaam)

 14. Moesaa (Moses) ('alaihi asalaam)

 15. Haaroen (Aaron) ('alaihi asalaam)

 16. Dhoe'l Kifl ('alaihi asalaam) (niet bekend in christelijke literatuur)

 17. Dawoed (David) ('alaihi asalaam)

 18. Sulaymaan (Salamo) ('alaihi asalaam)

 19. Ilyaas (Elia) ('alaihi asalaam)

 20. Al Yasa` (Elisa) ('alaihi asalaam)

 21. Yoenus (Jonas) ('alaihi asalaam)

 22. Zakariya (Zacharia) ('alaihi asalaam)

 23. Yahyaa (Johannes) ('alaihi asalaam)

 24. `Isaa (Jesus) ('alaihi asalaam)

 25. Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam

Allah zegt in de Koran:

"Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven..." (Surah 2: Ayah 253)

Vijf van deze profeten worden in de Qur'aan als "ulu-l Adhm" Gezanten genoemd (Gezanten die begiftigd zijn met standvastigheid en geduld): dit zijn:

 1. Noeh ('alaihi asalaam)

 2. Ibrahiem ('alaihi asalaam)

 3. Moesa ('alaihi asalaam)

 4. `Isa ('alaihi asalaam)

 5. Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004