Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het geloof in de Laatste Dag

Het geloven in de Laatste Dag is ??n van de hoekstenen van het geloof, en altijd een belangrijk onderdeel geweest van de leer van alle profeten. Geloof houdt in: geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de Laatste Dag en de voorbestemming, het goede en het slechte daarvan.

Het is geen deugd, dat u uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen. (Koran 2:177)

Op de Laatste Dag, zal een engel op de Bazuin blazen. De eerste keer, zal het volledige universum en alles daarin vernietigd worden. Alles zal sterven behalve Allah, en degenen die Hij uitzondert. Als de engel nogmaals op de bazuin blaast, zullen alle wezens, waaronder de mensen en de geesten (jinns), uit de dood opstaan om de Dag des Oordeels te ondergaan. Degenen die goede daden hebben verricht en gehoorzaam waren aan Allah tijdens hun aardse leven, zullen naar de Hemel worden gestuurd, terwijl diegene die arrogant en ongelovigen waren, veroordeeld zullen worden tot de Hel.

En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die Allah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten. (Koran 39:68)

En de bazuin zal (voor de tweede keer) worden geblazen, en ziet! zij zullen zich vanuit hun graven naar hun Heer haasten. Zij zullen zeggen: "O wee ons, wie heeft ons van onze slaapplaatsen gewekt? Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid." Het zal slechts een kreet zijn en ziet! zij zullen allen voor Ons worden gebracht. En op die Dag zal geen ziel onrecht worden aangedaan, noch zult u worden beloond, behalve overeenkomstig uw daden.Voorwaar, op die Dag zullen de bewoners van de Hemel in (een groot) werk hun geluk vinden. (Koran 36: 51-55)

En wanneer de bazuin (voor de tweede maal) wordt geblazen zal er die Dag geen verwantschap tussen hen bestaan, noch zal de een naar de ander vragen. Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn. Doch zij, wier werken licht zijn - dit zijn degenen die hun ziel benadeelden - zullen in de hel vertoeven. Het Vuur zal hun gezicht branden en zij zullen er in verschrompelen. (Er zal gezegd worden): Werden Mijn woorden jullie niet verkondigd? Maar jullie plachten ze te verloochenen. Zij zullen antwoorden: "O, onze Heer, onze tegenspoed heeft ons overweldigd en wij waren een dwalend volk. (Koran 23:101-106)

Het geloof in de Laatste Dag bestaat uit drie elementen:

1. Het geloven in de wederopstanding en de verzameling van de mensen voor het eindoordeel.

En zij zeggen "Zullen wij, wanneer wij tot beenderen en stof vergaan zijn, werkelijk als een nieuw schepping worden opgewekt?" Zeg "Wees steen of ijzer. Of een andere die naar uw gedachte het moeilijkst is." Dan zullen zij zeggen: "Zeg, wie zal ons dan doen herleven?" Zeg: "Hij die u de eerste maal heeft geschapen." ?" Zeg: "Hij die u de eerste maal heeft geschapen." (Koran 17:49-50-51)

O mensen, indien jullie in twijfel verkeren over de Opstanding, bedenkt, dat Wij jullie geschapen hebben uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het jullie duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij jullie als zuigelingen voort, dan (doen Wij jullie opgroeien) zodat jullie volwassen worden. En daar zijn er onder jullie die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En jullie zien de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. (Koran 22:5)

Hoe kunnen jullie Allah ontkennen, terwijl jullie levenloos waren en Hij
jullie het leven schonk? Hij zal jullie doen sterven en daar zal Hij jullie
doen herleven en dan zullen jullie tot Hem worden teruggebracht. (Koran 2:28)


Ook De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft ons geleerd dat er een wederopstanding na de dood zal zijn en een Dag des Oordeels. Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen. Dit moment wordt door Allah bepaald. Dan zal er een dag zijn, waarop alle aardse vormen van bestaan ophouden, die de "Laatste Dag" genoemd. Allah zal dan alle mensen die ooit hebben geleefd, doen opstaan en hen een nieuw leven geven. De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"De mensen worden op de Dag van de Opstanding opgewekt, naakt met blote voeten en onbesneden." (overgeleverd door Albuchari & Muslim)

2. Het geloven in de afrekening en in de weegschaal

De daden zullen in een enorme weegschaal gewogen worden, de slechte daden in de ene en de goede daden in de andere helft van de weegschaal. Degene die meer goed gedaan heeft dan kwaad, zal worden beloond en degene die meer kwaad op zijn geweten heeft, zal worden gestraft.

Wanneer Hij u voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen, zal dit de tijd voor onthulling der gebreken zijn. En hij die gelooft in Allah en recht doet, - hem zal Hij zuiveren van zijn fouten en Hij zal hun tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven. Dat is de grote zegepraal. (Koran 64:9)

En het wegen (der menselijke daden) zal op die Dag eerlijk zijn. Degenen, wier schalen zwaar zijn zullen slagen. (Koran 7:8)

Dezen zijn het die de tekenen van hun Heer en de ontmoeting met Hem verwerpen. Derhalve zijn hun werken verloren gegaan en op de Dag der Verrijzenis zullen Wij geen weegschaal voor hen oprichten. (Koran 18:105)

3. Het geloof in het paradijs en de hel.

Het leven in het paradijs reikt ver buiten de grenzen van onze fantasie: de vreugde daarin, het genot daarin, de liefde, het gevoel e.d. is onvoorstelbaar. De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

Allah, de meest Verhevene, de meest Glorieuze, zei: "Ik heb voor Mijn vrome dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen."

Maar door het Boek van Allah (De Heilige Koran) is bevestigd:

Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan. (Koran 32:17)
(overgeleverd door Muslim)


De hel daarentegen is de eeuwige verblijfplaats van de ongelovigen; ook voor de gelovigen van wie de zonden zwaarder zullen wegen dan hun goede daden kan de hel een verblijfplaats zijn voor een bepaalde tijd.

Allah belooft de huichelaars - mannen en vrouwen - en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen. (Koran 9:68)

Doch hij, wiens schalen licht zijn, Zijn toevlucht zal Hawi?jah zijn. En jij weet niet wat dit is. Het is een laaiend vuur. (Koran 101: 9-11)

De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Wanneer een ongelovige goede daden verricht, zal hij zijn beloning proeven in deze wereld. En voor wat een gelovige betreft, God (De Verhevene, De Almachtige) bewaard (zijn beloning) van zijn goede daden voor het hiernamaals en voorziet hem met onderhoud in overeenstemming met zijn gehoorzaamheid aan Hem". (overgeleverd door Albuchari)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004