Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Eigenschappen van de Profeet (Vrede zij met hem)

Op deze pagina staan de eigenschappen van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. Kies hieronder uit de lijst ??n van de eigenschappen van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam om er meer over te lezen.

01. Mohammed
02. Ahmed
03. Mahmoed
04. Qasim
05. Maah
06. Haasjir
07. 'Aqib
08. Fatih
09. Chatim
10. Da'i
11. Rasjied
12. Siraadj
13. Moenir
14. Basjier
15. Moebassjir
16. Nadzier
17. Moednzir
18. Haad
19. Ta Ha
20. Ya Sien
21. Ta Sien
22. Moezzammil
23. Moeddassir
24. Rasoel
25. Nabiey
26. Djami'
27. Kamil
28. Sjafi'
29. Chaliel
30. Kaliem
31. Habieb
32. Moestafa
33. Moertada
34. Moedjtada
35. Moechtaar
36. Waliey
37. Nasier
38. Naasir
39. Mansoer
40. Qa'im

1. Mohammed (De zeer geprezene)
Naar boven

Dit is de persoonlijke naam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Hij kreeg deze naam van zijn grootvader 'Abdoel Moettalib, die door iedereen gerespecteerd werd vanwege zijn edelmoedigheid. De naam is op vier plaatsen in de Qoer'aan te vinden. De letterlijke betekenis van de naam is degene die alle lofprijzing verdient, en degene die vrij is van elk gebrek en elke tekortkoming. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met je hele hart Allah te aanbidden en te verheerlijken, waardoor je Allah's zegen kan verkrijgen.

[Qoer'aan 47:2 Maar zij die geloven en goede werken doen, en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven - dit is de waarheid van hun Heer - hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.]


2. Ahmed (De prijzenswaardige)
Naar boven

Ook deze naam is een persoonlijke naam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Zijn moeder Amina gaf hem deze naam na een aanwijzing gehad te hebben in haar droom. De naam komt maar ??n keer voor in de Qoer'aan. De naam houdt in dat hij zich zo veel bezighield met het verheerlijken en aanbidden van Allah, dat hij Ahmad, de prijzenswaardige, werd. Eerst kreeg hij de naam Ahmad en later werd hij Mohammed genoemd. Ahmad is zijn naam in de hemelen en Mohammed is zijn aardse naam. In Al Moewatta', de befaamde hadithverzameling van Malik, wordt er een hoofdstuk aan de namen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gewijd. Hierin staat: "Malik heeft van Ibn Sjihaab van Mohammed ibn Djoebayr ibn Moet' im overgeleverd gekregen, dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Ik heb vijf namen. Ik ben Mohammed. ik ben Ahmad. ik ben Al-Maah (de vernietiger), door wie Allah ongeloof vernietigt. Ik ben Al Haasjir (de samenbrenger) voor wie de mensen worden samen gebracht. Ik ben Al-aqib (de laatste)".

Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah te vereren en te prijzen.


3. Mahmoed (De geprezene)
Naar boven

Allah beschrijft twee bijzondere verworvenheden van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in het hieronder weergegeven vers uit de Qoer'aan. De eerste goede eigenschap heeft met deze wereld te maken, namelijk het verrichten van het middernachtelijke gebed. De tweede verworvenheid heeft met het hiernamaals te maken, waar hij aanspraak kan maken op de 'maqaam-al-mahmoed' (een prijzenswaardige positie). Omdat aan hem deze prijzenswaardige spirituele positie zal worden gegeven, wordt hij Mahmoed, ofwel de geprezene, genoemd. Op de dag van het laatste oordeel zal hij als bemiddelaar optreden. Als men dan ziet dat hij de maqaam-al-mahmoed heeft verkregen, zullen de mensen hem des te meer prijzen. Als je deze eigenschap wilt navolgen, dan dien je je die verworvenheden eigen te maken, waarom de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geprezen wordt.


4. Qasim (De verdeler)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' "Allah is de Gever en ik ben de verdeler". Allah is de bron en de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam put daaruit om een en ander te verdelen. Volgens Aboe Hoerayra heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: "Het is niet zo, dat ik juilie wat geef en ook niet, dat ik jullie wat onthoud. Ik ben slechts een verdeler. Als ik de opdracht krijg om ergens iets te verdelen, dan doe ik dat op die plaats". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je met anderen de goede dingen van het leven te delen. Je moet edelmoedig zijn. Wees geen monopolist, dat wil zeggen: deel wat het leven je geschonken heeft met anderen.

[Qoer'aan 9:59 Waren zij maar tevreden geweest met wat Allah((s.w.t.)) en Zijn boodschapper (v.z.m.h) hun hadden gegeven en hadden zij maar gezegd: "Allah is voldoende voor ons! Allah zal ons van Zijn overvloed geven evenals Zijn boodschapper...".]


5. Maah (De vernietiger)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd dat hij vijf namen heeft en dat Maah ??n van die namen is. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bracht veranderingen in de wereld te weeg. Door zijn leringen verloren afgoderij en barbaarsheid aan kracht. Hij vernietigde de onwetendheid, net zoals de volle maan de duisternis doet verdwijnen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je voor de waarheid op te komen en alles na te streven wat met een rechtschapen en eerlijk leven te maken heeft.

[Qoer'aan 17: 81 En zeg: "De waarheid is gekomen en de leugen is vernietigd; de leugen is inderdaad vergankelijk".]


6. Haasjir (De samenbrenger De vereniger)
Naar boven

Over deze naam heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zelf gesproken'. Op de dag van de opstanding zal hij de eerste zijn die uit het graf zal komen. Dan zal hij naar de gehele schepping kijken. De mensen zullen hem beschouwen als iemand die voor hen zal bemiddelen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de hulpelozen steun te geven, eenheid te bewerkstelligen onder de mensen en hen te bevrijden van beperkende vooroordelen in verband met ras, geloof en maatschappelijke klasse.


7. 'Aqib (De laatste)
Naar boven

Dit is eveneens ??n van de vijf namen waar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam over gesproken heeft'. 'Aqib is degene die als laatste komt. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is de laatste der profeten en er zal na hem geen Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam meer komen. Zijn Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam schap zal leiding blijven geven tot de dag van het oordeel. Hij is de opvolger van alle voorgaande profeten, terwijl niemand hem als Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kan opvolgen. Hij is het 'zegel der profeten'. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je bereid te zijn om als laatste je deel in ontvangst te nemen als men goede zaken uitdeelt.

[Qoer'aan 33:40 Mohammed is niet de vader van ??n van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.]


8. Fatih (Degene die open maakt, De veroveraar, De overwinnaar)
Naar boven

In de Qoer'aan wordt in soera fath gesproken over een 'klaar blijkelijke overwinning' die aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is geschonken. Hij is een veroveraar en zijn grootste verovering is het invoeren van de geboden van Allah. De eigenschap Fatih houdt in dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam degene is die de poorten van de genade en zegen voor zijn gemeenschap open maakt. Hij is het die hun ogen opent voor de kennis van Allah. Voor hem werden de poort van de kennis, de poort van de wijsheid, de poort van de bemiddeling, de poort van de 'maqaam al-mahmoed' en de poort van het goddelijke geheim geopend. Hij maakte de poort van het licht, de poort van de innerlijke verlichting en de poort van de zelfkennis open. Hij is een veroveraar, want zijn vijanden in Mekka werden vernederd en konden niet verhinderen dat hij de boodschap van de islam verkondigde. Hij veroverde de harten van de mensen. Hij volbracht zijn taak. Dit was een geweldige overwinning. Hij behaalde de overwinning over slechte sociale gewoonten en normen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je tot Allah te wenden om hulp en leiding te krijgen. Verlies nooit de hoop. Wees vastbesloten om hindernissen, die in het leven van alle dag voorkomen, de baas te worden. Aldus word je zelf een veroveraar.

[Qoer'aan 48:1 Voorwaar, Wij hebben je een klaarblijkelijke overwinning verleend.]


9. Chatim (De be?indiger, Het zegel)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is het zegel der profeten. Dat hij de laatste Profeet is en dat er geen Profeet na hem zal komen, blijkt uit het onder staande vers van de Qoer'aan. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft zelf gezegd: "Ik ben degene die na alle profeten komt en na mij zal er geen andere Profeet zijn". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je vast te houden aan de waarheid dat er geen Profeet meer zal komen na de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam .

[Qoeraan 33:40 Mohammed is niet de vader van ??n van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.]


10. Da'i (De uitnodiger)
Naar boven

Deze naam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam houdt in dat hij zich het welzijn van de mensheid voor ogen hield, dat hij het beste voor hen wenste en dat hij ze uitnodigde om goede werken te verrichten en vroom te zijn. Allah maakte hem duidelijk dat hij de mensen op een zeer zorgvuldige en voorzichtige wijze tot het pad der waarheid moest uitnodigen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de boodschap van de waarheid uit te dragen. Je moet proberen de mensen er toe te brengen een levenspatroon te aanvaarden, waarin waarheid, deugdzaamheid en vroomheid centraal staan. Verder moet je iemand zijn die hen het beste toewenst.

[Qoer'aan 33:46 - En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming...]


11. Rasjied (De rechtgeleide, De op de goede weg geleide)
Naar boven

Dit is ??n van de namen van Allah en het is ook een eigenschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Allah gaf Zijn naam aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is degene die de goede weg toonde en de mensen vroeg dit pad te betreden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te leiden op de goede weg en hen ervan te weerhouden een verkeerd leven te leiden. Vraag hen om zich te houden aan de geboden en de verboden.

[Qoer'aan 11:87 Waarlijk, jij bent verdraagzaam en rechtgeleid.]


12. Siraadj (De lamp, De zon, De kaars)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is de zon van de geestelijke leiding. De zon is hoger dan de sterren. De zon is van niets afhankelijk om licht te krijgen en ook de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is, voor wat licht betreft, van niemand afhankelijk behalve van Allah. De wereld heeft zijn licht nodig en hij is weer afhankelijk van Allah om dit licht te verkrijgen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' "De eerste zaak die Allah schiep, was mijn licht". Een brandende lamp laat duisternis verdwijnen. Zo liet het licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de duisternis van het aanbidden van afgoden verdwijnen. Met de hulp van een lamp of kaars kan je de weg vinden: de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toont je de weg. Een lamp geeft bescherming, maar voor een dief is een lamp gevaarlijk. Zo beschermt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het geloof en word je tegen de satan geholpen. Met ??n kaars kan je vele kaarsen aansteken, terwijl het licht van de eerste kaars niet minder wordt. Van het leiding gevende licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam krijgen velen licht en toch is dat licht niet in het minst verzwakt. Een lamp wordt van de ene naar de andere plaats verzet, al naar gelang de behoefte aan licht. Dit is te vergelijken met de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , die eerst in Mekka en later in Medina licht verspreidde. Het kousje van een lamp wordt wel eens naar boven geschoven, terwijl de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in de mi'raadj (Hemelvaart) naar boven werd opgeheven. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gids en een vriend voor anderen te zijn. Help de mensen om hun leven te verbeteren.

[Qoer'aan 33:45-46 0, Profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goede berichten en waarschuwer gezonden. En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming en als een lamp die licht verspreidt.]


13. Moenir (De verlichter, Lichtgevend, Stralend, Schitterend)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kent niet de beperkingen van een lamp. Hij geeft al tijd licht. Een lamp geeft niet naar alle kanten licht, maar dat doet de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , gezien zijn naam Moenier, wel. De lamp geeft licht aan uiterlijke zaken, maar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geeft licht aan zowel uiterlijke als innerlijke zaken. Het licht van een lamp is nutteloos gedurende de dag, maar het licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam brandt dag en nacht. Het licht van een olielamp kan door een windvlaag gedoofd worden, maar niets of niemand kan het licht van de lamp van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam uit laten gaan. Hoe krachtig de 'wind' van zijn tegenstanders ook was, de lamp bleef branden. Allah heeft in de Qoer'aan beloofd, dat zijn licht altijd zal blijven branden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een deugdzaam leven te leiden en onverschrokken het licht van geestelijke leiding aan anderen te schenken.

[Qoer'aan 33: 46 En als een lamp die licht verspreidt.]


14. Basjier (De boodschapper met goed nieuws)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is een boodschapper met goed nieuws. Allah gaf hem de opdracht om goede berichten aan de gelovigen te geven. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was vastbesloten om de mensen naar hoge waarden te leiden, waardoor hun leven edel en verheven zou worden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen op te roepen een goed en deugdzaam leven te leiden. Help die mensen die hun geloof verloren hebben.

[Qoer'aan 33:47 Breng derhalve aan de gelovigen het goede nieuws dat zij van Allah grote zegeningen zullen ontvangen.]


15. Moebassjir (De drager van goed nieuws)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf goed nieuws aan de mensen. Hij was sympathiek voor hen en dacht altijd aan hun welzijn. Hij heeft gezegd: "Mijn en jullie voorbeeld is dat jullie met je hoofd naar beneden in een kuil met vuur vallen en dat ik jullie eruit haal en jullie tegenhoud". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen aan te moedigen om het goede te doen.

[Qoer'aan 48:8 Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.]


16. Nadzier (De Waarschuwer, Hij die angst aanjaagt, De bedreiger)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een 'Nadzier'. Dit betekent dat hij de mensen waarschuwde voor de toorn van Allah als zij ongehoorzaam waren. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen een zodanige vorming te geven, dat zij zich een betere levensstijl eigen maken. Je moet ze angst aanjagen en ze bedreigen, want als zij hun gewoonten niet veranderen, zullen zij de rampzalige gevolgen van hun slechte daden ondergaan.

[Qoer'aan 33:45 O, Profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goed nieuws en waarschuwer gezonden.]


17. Moendzir (Degene die waarschuwt)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf een waarschuwing aan degenen die anderen dan Allah aanbaden en de geboden van Allah negeerden. Hij joeg de ongelovigen en ongehoorzamen angst aan, opdat zij berouw zouden tonen en hun pad van zonden zouden verlaten. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de rol te spelen van iemand die de geboden en de verboden duidelijk maakt en de mensen waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van hun ongeloof.

[Qoer'aan 13:7 Jij bent waarlijk een waarschuwer.]


18. Haad (De leidsman, De leider, De gids)
Naar boven

Hadi is ??n van de schone namen van Allah. Haad is ??n van de namen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een leidsman voor de mensen. Door zijn aanwijzingen en zijn voorbeeld toonde hij de weg naar de waarheid. Hij bracht hervormingen aan. Gedurende drie?ntwintig jaar predikte hij en was hij een leidsman voor de mensen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je lering aan de mensen te verschaffen, hen te inspireren en hen te leiden naar het juiste pad.

[Qoer'aan 13:7 En voor elk volk is er een leidsman.]


19. Ta Ha (De zuivere, De gezuiverde, De leidsman)
Naar boven

Het twintigste hoofdstuk uit de Qoer'aan begint, met deze naam, die door twee letters uit het Arabische alfabet gevormd wordt. Deze letters behoren tot de zogenaamde 'moeqatta'aat". De naam komt slechts ??n keer in de Qoer'aan voor. Sommigen menen dat deze naam een aanspreektitel van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is. Sommigen menen dat de naam 'de leidsman' betekent. Anderen beweren dat de naam 'de gezuiverde' betekent. Weer anderen denken dat de naam betekent: 'helder als de volle maan'. Ook stelt men dat de naam 'de volmaakte mens' of 'de leider der mensen' betekent.


20. Ya Sien (De volmaakte mens, De meester van alle mensen)
Naar boven

De 36e soera begint met deze naam. Men zegt meestal ten aanzien van de 'moeqatta'aat' , waartoe ook de Arabische letters Ya Sien behoren, dat zij de afkorting van een titel van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vormen. De soera wordt als het 'hart van de Qoer'aan' beschouwd. De naam komt slechts ??n keer in de Qoer'aan voor. Sommigen beweren, dat in de titel een uitroep is verborgen en dat de betekenis is: '0, volmaakte mens!' Volgens anderen evenwel is de betekenis 'meester of leider van alle mensen'. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen de weg naar wijsheid te bewandelen. Je moeteen gevoel voor de juiste verhoudingen en het juiste perspectief zien te ontwikkelen.

[Qoer'aan 36:1-3 Ya Sien. Bij de Qoer'aan, die vol van wijsheid is. Jij bent inderdaad ??n van de boodschappers.]


21. Ta Sien
Naar boven

Ta Sien is ??n van de namen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De betekenis van de naam is aan niemand bekend. De naam komt slechts ??n keer in de Qoer'aan voor.

[Qoer'aan 27:1 Ta Sien. Dit zijn de verzen van de Qoer'aan, het duidelijke boek]


22. Moezzammil (Degene Die zich in zijn mantel wikkelt)
Naar boven

In soera drie?nzeventig wordt de naam voor de eerste keer genoemd. Het is ook de enige maal dat deze titel van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in de Qoer'aan voorkomt. Volgens sommigen betekent de naam 'degene die correct gekleed is voor het gebed'. Anderen menen dat de naam 'degene die een doek om zich heeft gewikkeld' betekent. Dit wil zeggen dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam iemand is die het duister en het lelijke gezicht van de wereld niet wil zien en dat de attracties van de wereld hem niet kunnen bekoren. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je met gebed bezig te houden en nederigheid te betrachten. Beide zijn essentieel om een spiritueel leven te leiden.

[Qoer'aan 73:1 O, jij, die jezelf in je mantel wikkelt!]


23. Moeddassir (De Omhulde, De geduldige t.o.v. zijn onderdrukkers)
Naar boven

De naam komt voor in het eerste vers van de vierenzeventigste soera. Volgens sommigen betekent het woord 'tadsier' het maken van een nest door een vogel. De hele wereld was slechts een nest voor de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakte dit nest ordelijk en stabiel. Hiermee wordt bedoeld dat hij verbeteringen bewerkstelligde op alle gebieden, met name op het materi?le, morele en spirituele vlak. Anderen menen, dat de naam het beschermen van de fysieke omstandigheden impliceert. Het leven van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was geheel en al rein. Hij verkondigde de goddelijke boodschap om het leven van de mensen edel en verheven te maken. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je geduld te tonen als men je slecht behandelt, je treitert en je vervolgt.

[Qoer'aan 74:1-4 O, jij die jezelf omhult! Sta op en waarschuw. En verheerlijk je Heer. En reinig je kleding.]


24. Rasoel (De Boodschapper)
Naar boven

Op vele plaatsen in de Qoer'aan wordt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zo genoemd. Zijn taak bestond eruit de goddelijke boodschap, die aan hem was toevertrouwd, aan de mensheid te verkondigen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je op oprechte wijze de boodschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te volgen en de boodschap aan anderen door te geven, zodat deze aan hun ten goede komt.

[Qoer'aan 36:3 Jij bent inderdaad ??n van de boodschappers.]


25. Nabiey (De Profeet)
Naar boven

Allah spreekt Zijn boodschapper herhaaldelijk als 'Nabiey' aan in de Qoer'aan. De letterlijke betekenis is de 'gever van nieuws'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield zich bezig met het doorgeven van Allah's boodschap aan de mensheid. De plichten die met het Profeetschap samenhangen, zijn het waarschuwen van ongehoorzame mensen en hen ontzag en vrees in te boezemen, de mensen bekend te maken met de verhevenheid, de heerlijkheid en de almacht van Allah, Die geen metgezellen heeft, de mensen moreel en geestelijk te hervormen, het de mensen bijbrengen van de waarde van goed gedrag, een goed leven en van goede gedachten, het de nadruk leggen op zaken als reinheid en ingetogenheid, het leidinggeven, het verstrekken van leringen en het geven van inspiratie aan de mensen, en het verkondigen van de goddelijke boodschap zonder hierbij aan enige beloning te denken. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te 'hervormen', hen te leiden naar de bron van gelukzaligheid en vrede, de boodschap van de waarheid aan hun te verkondigen en hen op onbaatzuchtige wijze te leiden naar het rechte pad.

[Qoer'aan 7:157 Degenen die de boodschapper, de ongeletterde Profeet volgen...]


26. Djami' (Verzamelaar, Degene in wie alle kennis is samengebracht)
Naar boven

Djami' is ??n van de namen van Allah'. Allah heeft deze naam aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geschonken. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een belichaming van alle deugden en goede eigenschappen. Wat anderen afzonderlijk bezaten, was bij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gecombineerd te vinden in zijn volkomen persoonlijkheid. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je persoonlijkheid zodanig te vormen, dat daarin de deugden samenkomen. Je moet proberen iemand te worden die goede uiterlijke eigenschappen weet te verenigen met innerlijke kwaliteiten.

[Qoer'aan 3:9 Onze Heer! U bent het, Die de mensen zal verzamelen...]


27. Kamil (De Volmaakte)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een uitverkorene van Allah. Hij was volmaakt. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om goede eigenschappen te verwerven en alles wat met een verkeerde levensstijl samenhangt te vermijden.

[Qoer'aan 33:21 Voorwaar, jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld...]


28. Sjafi' (De Bemiddelaar, De Voorspreker)
Naar boven

Op de dag van het laatste oordeel zal de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam voor zijn gemeenschap bemiddelen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:"Mijn bemiddeling geldt voor de hoofdzonden. Door het goede te doen, worden dagelijkse zonden uitgewist". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de eenzamen, de behoeftigen en de hulpelozen te ondersteunen en degenen te helpen die van niemand steun krijgen.

[Qoer'aan 2:255 Wie is het die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn verlof?]


29. Chaliel (De echte vriend)
Naar boven

Een echte vriend is iemand die door dik en dun je vriend blijft, die onder alle omstandigheden je trouw blijft, die bereid is om alle moeilijkheden, tegenspoed en ongemakken te verdragen en die zelfs bereid is om datgene waarom hij het meeste geeft, voor jou op te offeren. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam moest een grote last dragen en moest vele problemen ondergaan, maar hij bleef constant, standvastig en vastbesloten om de waarheid te verkondigen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Zonder twijfel maakte Allah mij Zijn vriend net zoals Hij Abraham als vriend nam". Als je deze eigenschap wil navolgen, dandien je oprecht, toegewijd en waarachtig te zijn in je geloof.

[Qoer'aan 4:125 Allah nam Abraham tot vriend.]


30. Kaliem (De Spreker, De Gesprekspartner)
Naar boven

Allah spreekt met de mens. Dit kan direct gebeuren, of door middel van openbaring of door inspiratie. Gedurende zijn Hemelvaart (mi'raadj) sprak de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam direct met Allah. Hij kreeg ook openbaringen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je kalm en beheerst te zijn. Je dient een verwachtingsvolle houding aan te nemen, waarbij je hoopt dat ingevingen en inspiratie je ten deel zullen vallen.

[Qoer'aan 2:253 Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen van hun sprak Allah...]


31. Habieb (De Geliefde, De Minnaar, De Vriend, De Kameraad)
Naar boven

De naam 'Habieb' heeft een zo ruime betekenis, dat de vertaling zowel geliefde, minnaar, vriend als kameraad kan zijn. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is een geliefde (Habieb) van Allah, terwijl de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Abraham een vriend (Chaliel) van Allah is. Een vriend is iemand die de ridha' (tevredenheid, goedkeuring) van Allah nodig heeft, maar een geliefde is iemand wiens ridha' door Allah gezocht wordt. Allah heeft nergens in de Qoer'aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aangesproken met zijn persoonlijke namen. Dit laat de liefde van Allah voor de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zien. In het onderstaande citaat uit de Qoer'aan wordt verder duidelijk dat het gehoorzamen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een voorwaarde voor je is, die voorafgaat aan de liefde van Allah. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te bewerkstelligen dat Allah tevreden met je is. Tevens moet je zo leven en handelen, dat je de harten van de mensen weet te veroveren.

[Qoer'aan 3:31 Zeg: "Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben".]


32. Moestafa (De Gekozene)
Naar boven

Dit is ??n van de kwalitatieve' namen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Allah kiest wie Hij wil voor Zijn genade en voor het verkondigen van Zijn boodschap. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Ik zweer bij Allah dat ik Al-Haasjir (de samenbrenger) ben. Ik ben Al 'Aqib (de laatste) en ik ben Al-Moestafa (de gekozene)". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je Allah altijd te gehoorzamen, om wellicht door Allah te worden gekozen voor Zijn barmhartigheid en genade.

[Qoer'aan 3:33 Allah koos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Imraan boven de volkeren.]


33. Moertada (De Aangename, De Gekozene, De Goedgekeurde)
Naar boven

Net als Moestafa is dit ook een kwalitatieve naam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Moertada is iemand met wie Allah tevreden is en die een 'welbeminde' is van Allah. Allah kiest wie Hij wil om kennis van het ongeziene te geven. De naam Moertada is betekenisvol in die zin, dat hij laat zien dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam door Allah werd gekozen en dat aan hem de kennis van het ongeziene werd gegeven. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je aangenaam en sympathiek naar de mensen op te stellen om aldus het welbehagen van Allah te verkrijgen.

[Qoer'aan 72:26-27 Hij kent het ongeziene en Hij geeft niemand kennis van Zijn geheimen. Behalve hem die Hij als boodschapper kiest.]


34. Moedjtaba (De Uitverkorene, De gekozene)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is een uitverkorene van Allah. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je zo te handelen dat Allah tevreden is over je en dat je een klasse apart bent.

[Qoer'aan 3:179 Maar Allah kiest tot zijn boodschappers wie Hij wil.]


35. Moechtaar (De onafhankelijke, De gemachtigde, De afgevaardigde)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd met onbeperkte macht en autoriteit bekleed met het doel de mensheid te hervormen en te verbeteren. Als Moechtaar kreeg hij de hulp en ondersteuning van Allah (s.w.t.). Allah (s.w.t.) had hem als een Profeet en geestelijk leidsman naar de mensen gestuurd en hij werd door Allah gemachtigd om zijn wil door te voeren. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je beperkte wil af te stemmen op de wil van Allah (s.w.t.) en Zijn geboden zoals deze via de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn geopenbaard.

[Qoer'aan 8:17 Jij was het niet die hen doodde, maar het was Allah Die hen doodde. En jij was het niet die gooide, toen je gooide, maar het was Allah die gooide...]


36. Waliey (De vriend, De vriend van Allah, De heilige, De meester)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een vriend voor de mensen, die hen nooit in de steek liet. Omwille van hun welzijn verdroeg hij allerlei moeilijkheden en zag hij elk probleem onder ogen. Hij toonde de goede en de rechte weg aan de mensheid. Hij was hun helper. Hij bad voor verbetering van hun situatie en ondanks het feit dat men zijn boodschap negeerde, vervloekte hij hen nooit. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je achter de mensen te staan en hen te leiden en te helpen.

[Qoer'aan 5:58 Uw vrienden zijn alleen Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen: zij die het gebed onderhouden, de armenbelasting betalen en zich in aanbidding voorover buigen.]


37. Nasier (De helper, De verdediger, De bondgenoot, De vriend)
Naar boven

Deze eigenschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakt duidelijk dat hij de mensen altijd hulp en bijstand gaf. Hij hielp ze op verschillende manieren. Hij gaf ze leiding en bood ze een betere levenswijze aan. Hij leerde door woord en daad. Op deze wijze was hij een vriend en een bondgenoot voor het gros van de mensheid. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te helpen, te verdedigen en te leiden.

[Qoer'aan 7:157 Hij neemt hun last en hun verwarring van hen weg.]


38. Naasir (De helper, De verdediger, De bondgenoot)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was altijd bereid mensen in nood te helpen. Hij leidde ze van de duisternis naar het licht. Hij schafte wrede gewoonten, zoals bijvoorbeeld het levend begraven van meisjes, af. Hij stelde afgoderij aan de kaak. Hij was een voorstander van een menswaardige behandeling van slaven. Hij gaf de vrouwen rechten. Hij eiste dat vrouwen goed en rechtvaardig behandeld werden. Hij beschermde de wezen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de zwakken te verdedigen, vast te houden aan de eenheid van Allah, bedienden en mensen die van je afhankelijk zijn goed te behandelen, vriendelijk te zijn voor vrouwen en de wezen te beschermen.

[Qoer'aan 21: 107 En wij hebben je slechts als genade voor de werelden gezonden.]


39. Mansoer (De geholpene, De overwinnende)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd door Allah (s.w.t.) bij elke stap in zijn leven geholpen, beschermd en verdedigd. Door deze hulp en verdediging kwam hij steeds als overwinnaar tevoorschijn. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je jezelf aan Allah (s.w.t.) toe te vertrouwen. Vervolgens moet je tevreden zijn met wat Hij doet. Je moet jezelf aan de goddelijke wil overgeven en vertrouwen op de hulp en bescherming van Allah (s.w.t.).

[Qoer'aan 48:3 En dat Allah je met een machtige hulp moge ondersteunen.]


40. Qa'im (De standvastige, De constante, De vastberadene)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was constant en vastberaden, dit in het gebed, in het doen geschieden van gerechtigheid en in het volgen van het pad der waarheid. Hij vervulde zijn door Allah (s.w.t.) aan hem toe vertrouwde taak op stabiele wijze. Bij het instellen van de namaaz (rituele gebeden) toonde hij zijn enthousiasme en standvastigheid. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de geest van constantheid te cultiveren, hetgeen een zeer waardevolle deugd is.

[Qoer'aan 30:30 Daarom, richt uw blik standvastig op de ware godsdienst.]


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.dawateislami.net
www.walidin.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004